عقد ضمان عبارت‌ است از اين‌که شخصى مالى را که به عهده يا ذمه ديگرى است به عهده بگيرد. بدين معنى که در موعد پرداخت. در صورت استنکاف يا عدم‌پرداخت يا فقدان توانائى شخصى که مال بر ذمه او است، بپردازد. متعهد را ضامن، طرف ديگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه مى‌گويند.


در اين‌گونه ضمانت‌نامه‌ها، طلبکار براى دربافت مال خود به هر دو نفر (ضامن و بدهکار اصلي) مراجعه مى‌نمايد. در قانون مدنى ايران در خصوص ضمانت‌نامه چنين تصريح شده که در ضمانت، مضمون‌له يا طلبکار نيازى به مراجعه به مديون اصلى ندارد و مستقيماً جهت دريافت طلب خود مى‌تواند به ضامن مراجعه نمايد.


طرف‌هاى ضمانت‌نامه‌هاى ارزى - ضمانت‌نامه‌هاى ارزى چهار طرف دارد:


۱. مضمون عنه يا مديون اصلى يا دستور دهنده يا ضمانت‌خواه (Guaranteed Party)


۲. بانک دستور دهنده يا بانک خارجى يا کارگزار (Correspondent)


۳. ضامن يا بانک صادرکننده ضمانت‌نامه (Guarantor)


۴. مضمون‌له يا ذى‌نفع، ضمانت‌گير Beneficiary شخصى است که ضمانت‌نامه به نفع او و بنام او به وسيله بانک ضامن صادر مى‌شود و در اختيار او قرار مى‌گيرد تا در صورت عدم انجام تعهد مضمون‌عنه از مبلغ ضمانت‌نامه استفاده شود.


ضمانت‌نامه‌هاى ارزي، با توجه به نوع معاملات و نحوه درخواست‌هاى مشترى انواع مختلف دارد. مهم‌ترين آنها عبارتند از: ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه يا مزايده، ضمانت‌نامه حسن انجام کار و ضمانت‌نامه تثبيت قيمت.

ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه يا مزايده Letter of Guarantee for Tender

اين‌گونه ضمانت‌نامه‌ها که به‌عنوان يکى از شرايط شرکت متقاضيان در مناقصه يا مزايده‌ها اعلام مى‌شود، براى تأکيد اجراء مناقصه يا مزايده از متقاضى اخذ مى‌شود تا در صورت برنده شدن وي، اگر از اجراء آن استنکاف ورزد. به نفع شرکت يا سازمان برگزارکننده مناقصه يا مزايده ضبط گردد.

ضمانت‌نامه حسن انجام کار Perforce Bond Guarantee

ضمانت‌نامه حسن انجام کار توسط خريدار جهت ايجاد ايمنى و اجراء دقيق مفاد قرارداد از فروشنده دريافت مى‌گردد که ممکن است مشروط و يا غيرمشروط باشد. ضمانت‌نامه مشروط Conditional ضمانت‌نامه‌اى است که از يک سرى قوانين و مقررات از قبل تظيم شده در ضمانت‌نامه استفاده شده و نکات آن مورد توافق خريدار و فروشنده بوده است. ضمانت‌نامه غيرمشروط Unconditional ضمانت‌نامه‌اى است که مفاد آن خارج از چارچوب خاص تعيين شده در خريد است و متن آن فقط توسط خريدار و فروشنده تعيين مى‌گردد.

ضمانت‌نامه تثبيت قيمت (Bid Bond)

اين ضمانت‌نامه براى آن اخذ مى‌شود، تا فروشنده پس از انعقاد قرارداد، قيمت‌هاى خود را افزايش ندهد.