نمودار مراحل صدور کالا و نحوه تسويه تعهدنامه ارزى و استفاده از واريزنامه:


- نمودار ۱

شروع
   
مرحله عمومی
   
اخذ کد اقتصادی
   
اخذ کارت بازرگانی
   
انتخاب کالای بازرگانی
   
اخذ نرخ صادراتی از دبیر خانه کمسیون نرخ گذاری
   
اطلاع از مقررات گمرکی کشور مقصد
   
بازاریابی
   
ارسال نمونه کالا
   
امضاء قرارداد فروش
   
بسته بندی
   
اخذ مجوزهای صدور در مورد کالاهای مجاز مشروط از وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های مربوطه
   
توزیع تعهد نامه ارزی
   
اخذ گواهی مبدا از اتاق بازرگانی
   
اخذ بیمه نامه


- نمودار ۲

مرحله اختصاصی
اخذ گواهی بهداشت نباتی ازسازمان حفظ نباتات برای صدورمحصولات گشاورزی
اخذ مجوزاستاندارد ازموسسه استاندارد برای صدورمحصولات صنعتی
اخذ گواهی بهداشت دامی ازدامپزشکی برای صدورمحصولات دامی


- نمودار ۳

مرحله  تشریفات گمرکی
   
حمل کالا به گمرک (صادرکننده مخیر است تقاضای ارزیابی کالا را در محل انبار خود از گمرک بنماید)
     
تطبیق اسناد توسط دایره تطبیق اسناد گمرک
   
پرداخت هزینه های گمرکی از قبیل انبارداری ، تخلیه ، بارگیری وباربری
   
شروع عملیات ارزیابی و تطبیق مشخصات کالا و محتویات بسته ها با مندرجات اظهارنامه صادراتی
   
مهروامضاء اظهارنامه توسط گمرک و تسلیم یک نسخه آن به عنوان سند ترخیص کالا به صادر کننده
   
تکمیل بند (ج) تعهد نامه ارزی توسط گمرک و ارسال نسخه سوم آن به اداره خارجه / بین الملل بانک مربوطه به انضمام یک نسخه از اظهار نامه
   
تحویل کالا به موسسه حمل
   
ترخیص کالا از گمرک
گمرکات تخصصی ویژه صادرات کالاهای خاص
               
فرش دستباف
 
پوست و سالامبور
 
زعفران
 
پسته
               
مهرآباد - غرب تهران - شهریار-رفسنجان-کرمان - یزد
 
مهرآباد - شهریار-مشهد - نمایشگاهها - یزد
 
مهرآباد - غرب تهران - آستارا - ارومیه - اصفهان- بندر بوشهر - بندرعباس تبریز - زاهدان - شیراز - کرمان - کرمانشاه - مشهد - همدان -
 
جنوب تهران


- نمودار ۴

مرحله بعد از تشریفات گمرکی
   
ارائه اسناد حمل به بانک در مورد اعتبارات اسنادی جهت ظهر نویسی
   
واریز ارز حاصل از صادرات به بانک ( تعهد نامه ارزی مربوط به کشورهای آسیای میانه و آفریقا قابل ابطال از طریق واردات کالا بدون فروش ارز می باشد).
   
تسویه تعهدنامه ارزی
   
تسلیم تقاضای کتبی ذینفع به بانک مربوطه برای صدور واریز نامه
   
صدور واریز نامه
   
صدور اعلامیه خرید ارز
       
استفاده
برای واردات کالا
عرضه در بورس برای فروش
فروش به
بانک
   
خاتمه