اين روش داراى چند مزيّت است که مى‌تواند نظير روش‌هائى چون فرآورى داخلي، درابک حقوق گمرکى و مناطق آزاد به استقرار فعّاليت‌هاى وارداتى و صادراتى کمک کند. نتيجه همهٔ اين روش‌ها، قابل رقابت نمودن کالاهاى صادراتى يک کشور در بازارهاى بين‌المللى از طريق افزايش کيفيّت آنها و به حدّاقل رسانيدن هزينه‌هاى توليد آنها است. روش‌هاى درابک و فرآورى داخلي، اجازه معافيّت يا برگشت حقوق و عوارض گمرکى را در مورد کالاهاى استفاده شده در کسب محصولات صادراتي، مى‌ٔهند.


در مورد روش جايگزينى کالاها با استفاده از معافيّت حقوق گمرکى هيچ شرطى براى پرداخت حقوق و عوارض گمرکى يا تنظيم سپرده در هنگامى که معافيّت حقوق و عوارض متعلّقه اعطاء مى‌شود وجود ندارد. تکنيک به کار رفته در روش جايگزينى کالاها با استفاده از معافيّت حقوق گمرکى اين است که به هنگام ورود کالا معافيّت از حقوق و عوارض وارداتى معادل با آنچه که مجاز بوده و آنچه که در داخل محصولات فرآورى شده و از قلمرو گمرکى صادر شده داده شود.

دامنه کاربرد

به موجب روش جايگزينى کالا با استفاده از معافيّت حقوق گمرکى کالاهاى معادل آن کالاهائى که مجاز بوده‌اند و آنهائى که در محصولات صادر شده‌اند بدون بازگردانيدن يا درابک حقوق و عوارض گمرکي، ترکيب شده‌اند مستحق معافيّت کلى حقوق و عوارض گمرکى به هنگام ورود مى‌باشند.


کالاهائى که مى‌توان تحت اين روش وارد کرد شامل مواد خام، قطعات (قابل استفاده بدون فرآورى بيشتر) اجزاء و نيمه توليد شده‌ها، مى‌باشند. در صورتى که محصولات صادر شده از طريق فرآورى کالاهاى ورود موقت به منظور فرآورى داخلى همراه با کالاهاى ساخت داخل يا کالاهاى مجاز که حقوق و عوارض گمرکى به آن‌ها تعلق گرفته است، به دست آمده باشند در اين صورت روش جايگزينى تنها شامل حال کالاهاى ساخت داخلى يا کالاهايى که حقوق و عوارض گمرکى آنها پرداخت شده و در محصولات صادراتى ترکيب شده‌‌اند مى‌شود. کالاهائى که تحت روش فرآورى داخلى هستند در صورت ترکيب در محصولات صادراتى مستحق جايگزينى همراه با معافيّت هستند زيرا اين کالاها از حقوق وعوارض گمرکى معاف بوده‌اند. ديگر کالاهائى که شايسته جايگزينى همراه با معافيّت هستند شامل کاتاليزورها، تسريع کننده‌ها و کندکننده‌هاى فعل و انفعالات شيميائى هستند که به‌صورت مجاز بوده و براى به دست آوردن محصولات صادراتى به کار برده شده‌اند. اگر چه چنين اقلامى امکان دارد شناخته نشوند و يا در محصولات صادراتى ترکيب شده باشند.

معيارهاى تنظيم و تسهيل اجراء

چون مسؤولان گمرک موظف هستند اطمينان پيدا کنند که چه کارهائى پس از فرآورى و صدور، مستحق جايگزينى توأم با معافيّت از حقوق گمرکى است لازم است معيارهاى کنترلى خاصى برقرار شوند، که براى چنين استحقاقى ضرورى باشند. از اين روى بعنوان يک معيار کنترل، مسؤولان گمرک در خواست مى‌نمايد اشخاصى که قصد دارند از اين روش استفاده نمايند. چه از مقامات ذيصلاح ديگر قبلاً اجازه دريافت دارند.


بايد مجّوزى که داده مى‌شود يک مجوّز کلى براى افرادى که مرتباً از اين روش استفاده مى‌کنند باشد. تعريف، نوع، مشخصات فنى و مقدار محصولات مختلفى که به‌صورت مجاز بوده‌اند و در محصولاتى که در نظر است صادر شوند، وجود دارند، با استحقاق جايگزينى توأم با معافيّت از حقوق گمرکى کالا بايد از طريق گمرک يا مقام ديگرى براساس شرايط عملى که به موجب آنها محصولات صادراتى به دست مى‌آيند، تعيين شوند.


وقتى کالاهائى که تحت اين روش صادر گرديده‌اند منطقاً داراى مشخصات ثابت باشند و تحت شرايط فنى مشخصى به دست آمده باشند مقام مربوط کنترل کننده بايد ميزان‌هاى کمّى استانداردى را براى کالاهاى مختلف به کار رفته در محصولات صادر شده تعيين نمايد. اين کار موجب تسهيل در کار کنترل مى‌شود. مسؤولان گمرک مى‌توانند در خلال جريان توليد براى اطمينان از اينکه چه مواد يا ترکيباتى در محصولات صادراتى ترکيب شده‌اند عمليات کنترل را اجراء نمايند. آنان همچنين مى‌توانند به گزارشات توليدکننده براى کسب اطلاعات توليد مراجعه کنند.


براى تسهيل ورود کالاهاى معادل، مسؤولان گمرک مى‌توانند يک گواهى در هنگام صدور کالا براى صادرکننده صادر نمايند که استحقاق او را براى وارد کردن کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى باشد و يا هر سند ساده ديگر. نوع، کيفيّت، و کميّت کالاهاى داراى استحقاقى که بايد وارد شوند لازم است مشخّص شود. به اين منظور، صادرکننده در هنگام صدور موظف است نشان دهد که چه کالاهائى براى جايگزينى توأم با معافيّت واجد شرايط جايگزينى همراه با معافيّت به وسيله او در توليد محصولات صادراتى به کار رفته‌اند.


اگر کالاهائى را که قرار است صادر شوند گمرک بخواهد بازرسى نمايد مى‌تواند اين کار را در اماکن متعلق به صادرکننده يا توليدکننده انجام دهد تا در هزينه‌هاى حمل و نقل کاهش ايجاد گردد. اگر تأخيراتى در تعيين کالاهاى مستحق ورود براساس جايگزينى همراه با معافيّت وجود داشته باشد اين موضوع نبايد از صدور کالاهاى مربوطه جلوگيرى نمايند.


گمرکات يا هر مسؤول کنترل ديگر مى‌تواند اجازه انعطاف‌پذيرى را در مهلت زمانى تعيين شده جهت ورود کالاهاى معادل يا ورود آنها در يک يا چند محموله، بدهد. ورود کالاها از دفتر گمرکى ديگرى جز آن گمرکى که امر صدور انجام پذيرفته بايد اجازه داده شود. کالاهاى مستحق اعطاء معافيّت از حقوق گمرکى را مى‌توان از کشورى جز آن کشور که کالاها به آن صادر شده‌اند وارد کرد.