کشورها مى‌توانند از اين روش براى ارسال کالاها به‌طور موقّت به خارج به منظور فرآورى تکميلى قبل از صدور نهائى آنها بهره بگيرند. استفاده از چنين روشى مفيد به نظر مى‌رسد زيرا کشورها را قادر مى‌سازد که بازارپسند شدن محصولات خود را از طريق بکاربردن عمليّات تکنيکى که در کشور آنها موجود نيست افزايش دهند.


برخى از کشورها همچنين ممکن است از اين روش به منظور کاهش دادن مخارج توليد خود از طريق انجام بخش عمدتاً کار بر عمل توليد در يک کشور ديگر که هزينه دستمزد در آن تا حد زيادى کمتر است استفاده نمايند.


به دليل فوق، کالاهاى تحت يک روش فرآورى داخلى يا کالاهائى که مبداء داخلى دارند ممکن است براى فرآورى تکميلى به خارج فرستاده شوند. کالاها را در بازگشت مى‌توان تحت يک روش جديد فرآورى داخلى قرار داد و سپس به‌طور نهائى آنها را صادر نمود. هيچگونه حقوق و عوارضى بر صدور يا ورود کالا تعلّق نمى‌گيرد.

قانون گمرکى در مورد روش صدور موقت

اشخاصى که قصد دارند از روش فوق استفاده کنند لازم است از مسؤولان گمرک يا هر مقامى که حق دادن جواز به او تفويض شده است قبلاً جواز دريافت نمايند. اعتماد بر کنترل مبتنى بر اسناد تا کنترل فيزيکى کالاهاى موضوع صدور موقت و ورود مجدد اجراء اين روش را تسهيل مى‌کند. در هنگام صدور موقت، شخص ذى‌نفع بايد کالائى را که در نظر است در خارج انجام شود و نرخ‌هاى بازده را ذکر نمايد به‌طورى که به مقدار محصولات جبرانى که قرار است مجدداً وارد شود بتوان پى برد . شخص ذى‌نفع همچنين بايد مدلّل دارد که تکنولوژى خاص فرآورى کالا در کشور فراهم نيست و يا اينکه انجام آن در خارج مقرون به صرفه مى‌باشد. گمرکات مى‌توانند کالا را هم در هنگام صدور موقّت و هم در هنگام ورود مجدد بازرسى کنند. مى‌توان از اشخاص ذى‌نفع خواست که براى اثبات نياز به بهره‌گيرى از اين روش نوشته‌هاى فنى فراهم کند. پس از فرآورى تکميلى به هنگامى که کالا باز گردانيده مى‌شوند مى‌توان آنها را تحت يک روش فرآورى داخلى جديد قرار داد و سپس در نهايت صادر کرد.