- هزينه‌هاى ناشى از تشريفات ادارى تا حد زيادى کاهش مى‌يابند، عمليات صدور را مى‌توان به سادگى با پُرکردن يک سند تجارى يا ادارى يا ثبت کالاهاى صادره در دفاتر شرکت ذينفع يا در صورتى که اين‌گونه شرکت‌ها و نيز ادارات گمرکى مجّهز به کامپيوتر باشند، با انتقال اطلاعات کدبندى شده، به انجام رسانيد. در کليه موارد فوق‌الذکر يک اظهارنامه واحد کامل را مى‌توان براى کليه عمليات صادراتى انجام شده در خلال يک دوره مشخّص پر کرد.


- عمليات صدور را مى‌توان بسيار سريع‌تر ار آنچه که تحت روش‌هاى معمول امکان‌پذير است به ويژه در صورتى که بتوان کالاها را بدون لزوم ارائه به گمرک صادر نمود، انجام داد.


شرکت‌هائى که از اين روش‌ها استفاده کنند و به‌علاوه مى‌توانند امر صادرات خود را با دقّت بيشترى طرح‌ريزى نمايند زيرا دقيقاً مقطع زمانى را که طى آن مسؤولين گمرکى کار کنترل را انجام خواهند داد، مى‌دانند.


- اين روش‌ها اجازه صرفه‌جوئى مهمى را در هزينه‌هاى حمل و نقل مى‌دهند زيرا تعدد عبور از گمرک، مستلزم تغيير مسير حمل کالاها مى‌باشد.


- مسؤولين گمرکات مى‌توانند به اظهارکننده اجازه دهند که همه يا قسمتى از مشخصّات اظهارنامه کتبى صادراتى را از طريق ارسال به اداره گمرکى تعيين شده جهت آن هدف، بفرستند تا در آنجا آن را به وسيله کامپيوتر آماده نمايند و اطلاعات را کدبندى کنند و يا به هر طريق خاص ديگرى که به وسيله آن مقامات تعيين شود مطابق با مشخصّات لازمه به جاى اظهارنامه کتبى جايگزين نمايد.


بدين ترتيب کدبندى هر دو طرف يعنى اپراتور و گمرک را قادر مى‌سازد که هزينه‌هاى بعدى را کاهش دهند و تشريفات گمرکى را سرعت ببخشند.