کميسيون تجديدنظر

کميسيون تجديدنظر با حضور کليه اعضاء به موارد زير رسيدگى مى‌نمايد:


- رسيدگى به پرونده‌هائى که مبلغ مورد اختلاف بين رأى کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى و مبلغ مورد قبول صاحب کالا بدون احتساب جريمه از مبلغ پنج ميليون ريال کمتر نباشد.


- رسيدگى به رأى کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى که ظرف مدت ۲۰ روز مورد اعتراض گمرک و صاحب کالا قرار گرفته باشد.

کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى

تعداد اعضاء کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى متشکل از هفت نفر عضو اصلى و پنج نفر عضو على‌البدل مى‌باشد که از ميان هفت نفر دو نفر از صاحب منصبان وزارت دارائى و وزارت بازرگانى و بقيه از کارمندان بصير و مطلع گمرک براى مدت دو سال به موجب احکام رسمى به ترتيب از طرف وزراء دارائى و بازرگانى و رئيس کل گمرک ايران انتخاب مى‌شوند.

وظايف کميسيون رسيدگى به اختلافات گمرکى

- رسيدگى و صدور رأى نسبت به پرونده‌هاى گمرکات مختلف که از لحاظ تشخيص و تطبيق نوع کالا با مندرجات تعرفه گمرکي، مورد اختلاف واقع شده است.


- رسيدگى و صدور رأى در مورد هر اختلافى که در اجراء مقررات گمرکى و مقررات عمومى صادرات و واردات ناشى مى‌شود.


- مشاوره و اظهارنظر در مورد طرح‌ها و يا گزارش‌ها يا پيشنهادهاى رسيده به گمرک.


- رسيدگى به درخواست‌هاى استعلام تعرفه‌بندى بين گمرکات کشور و بازرگانان.


- رسيدگى به درخواست‌هاى تعرفه‌بندى کالا قبل از ورود.


در صورت تصويب اکثريت اعضاء در مورد رأى صادره، هرگاه مابه‌التفاوت موضوع اختلاف پنج ميليون ريال و کمتر باشد، رأى مربوطه قطعى خواهد بود و در مورد مبلغ مابه‌التفاوت بيشتر مى‌بايد صريحاً به قابل تجديدنظر بودن رأى اعلام نظر نمايند و طرفين مى‌توانند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأى تقاضاى تجديدنظر نمايند.