اصلاً تجارت متقابل تجارتى است که بين دو دولت يا بين دو يا چند تاجر يا شرکت تجارى صورت مى‌پذيرد. تجارت متقابل مبادلهٔ کالا با کالا و بدون دخالت پول صورت مى‌گيرد. شيوه‌هاى مهم تجارت متقابل عبارتند از: