نخست بايد فرق بين خسارت ايام توقّف اضافى کشتى بيش از مهلت تعيين شده و کرايه ايّام معطّلى مشخّص گردد. تعداد روزهائى که مستأجر حق دارد کشتى را براى تخليه و بارگيرى (Laydays) در بندر متوقّف نمايد در قرارداد اجاره تعيين مى‌شود. شروع اين ايّام و اثر ايّام تعيين شده اهمّيّت بسيارى دارد. در اين‌گونه موارد تعيين اين که چه تاريخى بارگيرى تمام شده، نرخ کرايه ايّام معطّلى چه ميزان است و نيز اين که چه کسى مسؤول پرداخت آن است اهمّيّت فوق‌العاده‌اى دارد.