بعضى از مقررات قانونى هستند که مالک کشتى را از مسؤوليّت معاف مى‌نمايد مانند:


۱. قانون کشتى‌رانى تجارى مصوب ۱۸۹۴ انگليس و قانون ۱۹۷۹ که در مواردى جايگزين اين قانون شده.


۲. قانون حمل دريائى کالا مصوّب ۱۹۷۱ انگليس.