در مورد قراردادهاى اجاره کشتى و نيز آن‌گونه بارنامه‌هائى که مشمول قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا نيستند مالک کشتى کاملاً آزاد است تا خود را از ضرر و زيان و خسارت به‌ هر نحوى که مناسب مى‌داند معاف نمايد.


احراز اين که آيا چنين شرطى (شرط معافيّت) در قرارداد به‌طور مؤثّر وارد شده يا نه بستگى به تفسير هر قرارداد دارد.