اگرچه مالک کشتى مسؤول فقدان و يا خسارت وارده بر کالا مى‌باشد اما ممکن است مسؤوليت او توسط شروط يک قرارداد و يا به ‌موجب قانون محدود شود.