از بين رفتن و يا خسارت ديدن کالائى که در اختيار مالک کشتى بوده لزوماً موجب مسؤوليّت مالک کشتى نمى‌شود، زيرا مالک کشتى ممکن است به‌موجب مقررات حقوق عرفى يا شروط صريح قرارداد و يا به‌موجب قانون از مسؤوليّت معاف شده باشد. حتى اگر هم وى مسؤول باشد مسؤوليّت او ممکن است به‌موجب يک شرط در قرارداد و يا به‌موجب قانون محدود شده باشد. بدين صورت که مالک کالا نتواند ضررى را که متحمل شده تماماً جبران نمايد.