کرايه عوضى است که به حمل‌کننده کالا براى حمل آن قابل پرداخت است و انواع متفاوتى دارد. از افراد خاصّى قابل مطالبه و به افراد معيّنى قابل پرداخت است.