حمل کالا به وسيلهٔ هاورکرافت طبق مفاد قرارداد منتعقده بين طرفين و قانون هاورکرافت مصوّب ۱۹۶۸ و آئين‌نامه‌هاى اين قانون صورت مى‌گيرد.


هاورکرافت را قانون مذکور چنين تعريف نموده است:


وسيله‌اى است با بالشتک بادى با سطح تماس با زمين يا آب يا ساير سطوح در زير آن که در حالت حرکت کلاً يا بعضاً به موجب هوائى که از آن خارج مى‌گردد نگه‌ داشته مى‌شود.


قانون مسؤوليّت مدنى هاورکرافت مصوب سال ۱۹۷۹ همراه با اصلاحات آن، قوانين زير را اعمال مى‌کند:


۱. قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا را در مورد حمل کالا با هاورکرافت.


۲. بخش هشتم از قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجاري، و قانون ۱۹۵۸ کشتى‌رانى تجارى (مسؤوليّت مالکين کشتى‌ها و سايرين) در مورد محدود نمودن مسؤوليّت براى خسارت ناشى از هاورکرافت.


۳. قانون ۱۹۴۷ اصول محاکمات دولتى در مورد هاورکرافت‌هائى که در مالکيّت دولت مى‌باشد.


۴. قانون ۱۹۱۱ معاهدات دريائى در مورد تصادم.

اعمال قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا (براى هاورکرافت)

قانون مسؤوليّت مدنى هاورکرافت در ماده ۴ مى‌گويد که قانون ۱۹۷۱ حمل دريائى کالا تا جائى که به حمل کالا (به‌جز اثاثيه مسافرين) توسط کشتى مربوط است در مورد حمل کالا توسط هاورکرافت نيز قابل اجرا است. در قانون حمل دريائى مذکور براى اين منظور طبق قانون مسؤوليّت مدنى اصلاحاتى بايد در نظر گرفت. ولى اين اصلاحات جزئى است، مانند جايگزينى لغت هاورکرافت به جاى کشتى در تمام جاهاى مربوطه در قانون ۱۹۷۱ و نيز جايگزين نمودن لغت بندر هاورکرافت به‌جاى بندر و تبديل عبارت کشتى قابل دريانوردي در قانون به عبارت هاورکرافتى که براى سفر مهيّا شده است و امثال آنها. حدود مسؤوليّت نيز همان است که در قانون ۱۹۷۱ آمده است.

اعمال قانون ۱۹۴۷ اصول محاکمات دولتى

قانون هاورکرافت مى‌گويد که بند ۱ بخش ۵ قانون ۱۹۴۷ اصول محاکمات دولتى به صورتى‌که در مورد کشتى‌ها اعمال مى‌شود در خصوص هاورکرافت نيز قابل اعمال است بدين معنى که مقررّات قوانين کشتى‌رانى تجارى که به موجب آن مالک کشتى قادر است مسؤوليّت خود را محدود نمايد در مورد هاورکرافت دولتى نيز اعمال مى‌شود.

اعمال قانون ۱۹۱۱ معاهدات دريائى

قانون هاورکرافت مقرر مى‌دارد که بخش‌هاى ۱ و ۲ و ۳ و ۸ و (۴) ۹ قانون ۱۹۱۱ معاهدات بين‌المللى در مواردى که عبارت کشتى به‌کار رفته با جايگزين نمودن اصطلاح هاورکرافت در مورد هاورکرافت نيز قابل اعمال است.


اين بخش‌ها در رابطه با موارد زير مى‌باشند:


۱. تقسيم ضرر و زيان (يعنى تقسيم مسؤوليّت‌ها براساس درجه تقصير هر کشتى توسّط دادگاه).


۲. آسيب جسمى به‌علت تقصير دو يا چند کشتي.


۳. حق دريافت سهم خسارت (بدين معنى که مالک يک کشتى که بيشتر از ميزان تقصير خود به شخص ثالث غرامت پرداخته مى‌تواند مبلغى را که اضافه بر سهم خود پرداخت نموده از مالکين ساير کشتى‌هاى مقصّر به‌دست آورد).


۴. مدّت مرور زمان (که معمولاً ۲ سال از تاريخ ورود خسارت يا ضرر و زيان يا آسيب است) و


۵. اعمال قانون ۱۹۱۱ به بخش‌هاى مختلف کشورهاى مشترک‌المنافع بريتانيا.

اعمال قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى تجارى و قانون ۱۹۵۸ کشتى‌رانى تجارى در مورد هاورکرافت

قانون هاورکرافت مى‌گويد که بخش ۸ از قانون ۱۸۹۴ و نيز قانون ۱۹۵۸ مشروط به اصلاحات زير در مورد هاورکرافت قابل اجرا خواهند بود:


ـ آسيب جسمى (شامل از دست دادن جان)


ـ از بين رفتن و يا خسارت اموال (به‌جز اثاثيهٔ مسافران و نيز خود مسافران که با هاورکرافت حمل مى‌شوند) به موجب فعل و يا ترک فعل هر شخصى (اعم از اين که در عرشه هاورکرافت باشد يا نه) در دريانوردى يا مديريّت يک هاورکرافت، در بارگيري، حمل و تخليه محموله آن يا سوار کردن و حمل و پياده نمودن مسافرين آن، يا به موجب فعل يا ترک فعل هر شخصى در عرشه هاورکرافت، در صورتى‌که مربوط به صدمه، زيان، خسارت و نقض حقوق ناشى از دريانوردى يا مديريّت کشتى باشد.


اثر اجرائى اين قوانين و اصلاحات آن اين است که مالک يک هاورکرافت انگليسى يا خارجى مى‌تواند مسؤوليّت خود را در قبال فقدان يا خسارت وارده به هر محموله، محموله تجاري، يا به ساير چيزهاى موجود در عرشه هاورکرافت، اگر آن خسارت و يا زيان بدون تقصير و يا دخالت او باشد، محدود نمايد. حدّاکثر مسؤوليّت وى برابر با ۷۵/۱ ليرهٔ انگليسى براى هر کيلوگرم از حدّاکثر وزن هاورکرافت است.


اگر مسئله از بين رفتن جان انسان يا آسيب جسمى باشد مالک هاورکرافت مى‌تواند مسؤوليّت خود را در ازاء هر کيلوگرم از حداکثر وزن هاورکرافت ۵/۵ ليرهٔ انگليسى تعيين نمايد.


اما مالک هاورکرافت نمى‌تواند مسؤوليّت خود را محدود نمايد مگر اينکه در زمان حادثهٔ ورود خسارت، هاورکرافت بر روى آب قابل دريانوردى يا بر بالاى آن و يا بر روى زمين ساحلي، يا جائى که معمولاً بستر جزر و مدّ است يا بر بالاى آنها يا در حال حرکت بين بندر هاورکرافت و آب قابل دريانوردى باشد و يا در يک بندر هاورکرافت و يا بر بالاى آن در حال آماده شدن جهت نقل و انتقال و يا بعد از آن باشد.