به‌موجب بند (۱) اين قانون که به‌صراحت قابل ‌اعمال در قرارداهاى اجاره کشتى است شخص نمى‌تواند به استناد شرطى از قرارداد يا به‌استناد اخطار داده شده به ‌اشخاص به‌طور کلى و يا به اشخاص معين مسوؤليت خود را در مقابل فوت و يا جراحات وارده به اشخاص در اثر غفلت خود مستثنى و يا محدود نمايد


مشروط بر مورد فوق، بخش‌هاى ۲و ۳و ۴و ۷ اين قانون به‌ديگر قراردادهاى اجاره قابل ‌تعميم نيست مگر در مورد شخصى که به‌عنوان مصرف‌کننده معامله مى‌کند.