اگر مستأجر به استناد اظهارات شفاهى مالک وارد قراردادى شود و سپس خلاف واقع اين اظهارات معلوم گردد راه‌هاى معينى براى او وجود دارد. هم‌چنين درصورت تخلف مالک از شروط اصلى و فرعى قرارداد چارهٔ ‌قانونى نيز براى مستأجر قابل‌ دسترسى است.

آيا شرط از شروط فرعى است يا اصلى

مسئله اين که شرط فرعى و يا اصلى است بستگى به تفسير و نيز قصد طرفين و همه اوضاع و احوال قضيه دارد.