زمانى که کالاها در کشتى در حين سفر دريائى با هم مخلوط و غيرقابل تشخيص از يکديگر مى‌شوند دو مورد زير را بايد از هم تفکيک کرد:


۱. اگر مخلوط و غيرقابل تشخيص شدن کالا در اثر مخاطرات دريائى باشد که متصدى حمل و نقل از اين مخاطرات معاف شده باشد. در اينجا گيرندگان کالا مشترکاً به اندازهٔ منافع خود در کالاى مخلوط شده ذى‌حق هستند و مالک کشتى بايد به نسبت کالا را به آنها تحويل دهد. اما ممکن است مقررّات بارنامهٔ دريائى و يا رويه معمول در بندر تحويل کالا، کشتى را از اين وظيفه مبرّا بداند.


۲. اگر علت مخلوط شدن کالا خطرات دريائى که متصدّى حمل و نقل از آن معاف است نباشد. در اينجا مالک کشتى در مقابل هر يک از دارندگان بارنامهٔ دريائى مسؤوليّت دارد و صرف تحويل قسمتى از محموله (به هر يک از گيرندگان) او را از مسؤوليّت مبرّا نمى‌کند. اگرچه مقررّات ويژه‌اى در بارنامهٔ دريائى که شرايط آن به اندازه کافى وسيع باشد او ار معاف نمايد.


در پروندهٔ ساندمان و تيزاک (Sandeman V Tyzack etc. Co. [1913] AC 680) محموله چند عدل کتان بود که براى افراد مختلفى ارسال گرديد. در بارنامه آمده بود که مالک کشتى متعهد است تعداد بسته‌هائى را که تحويل گرفته و امضاء نموده است تحويل دهد. عدل‌ها مشخّصاً علامت‌گذارى شده بود اما مالک کشتى طبق بارنامهٔ دريائى از مسؤوليّت امحاء و از بين رفتن علامات معاف شده بود. وقتى کالا تخليه شد ۱۴ عدل گم شده بود ۱۱ عدل ديگر از جهت تعلّق آنها به گيرندهٔ خاصى غيرقابل تشخيص بود و همه گيرندگان جز ۴ نفر بسته‌هاى خود را به‌طور کامل تحويل گرفتند. مالک کشتى مدّعى شد که از ۱۱ بسته غيرقابل تشخيص سهم اين ۴ نفر داده شود.


رأى صادر شد که: از آنجائى که مالک کشتى نتوانست تعداد کامل کالاهائى را که تحويل گرفته بود به صاحبان آنها تحويل دهد پس مجاز نيست که از معافيّت امحاء علائم بسته‌ها استفاده نمايد بلکه مسؤول قيمت کامل کالاهاى گم‌شده و غيرقابل تشخيص مى‌باشد.


وقتى که کالاهائى به صورت فله طبق بارنامه‌هاى متفاوتى بارگيرى شده باشد و کالا در حين حمل خسارت ببيند مالک کشتى هيچ تعهّد و مسوؤليّتى در قبال تسهيم کالاهاى آسيب‌ديده و از بين‌رفته بين دارندگان بارنامه‌ها ندارد. هم‌چنين است حتى در موردى که در بارنامه‌هاى دريائى مختلف مقررّ شده باشد که هر يک از بارنامه‌هاى دريائى از جهت کمبود و خسارت کالا سهم خود را داشته باشد زيرا اين مقررات صرفاً حقوق دارندگان بارنامه‌ها را در ميان خود آنها تنظيم مى‌کند و لاغير.