تخليه و انبار کردن کالاهاى ادّعا نشده

طبق حقوق عرفى و بر اساس اختياراتى که قانون بازرگانى دريائى سال ۱۸۹۴ به فرماندهٔ کشتى داده است او مى‌تواند به‌عنوان نمايندهٔ مالک، کالاهاى ادعا نشده را تخليه و انبار نمايد.