مى‌توان گفت که فرمانده کشتى طبق قانون دو شخص (دو شخصيّت در يک فرد) به حساب مى‌آيد. يعنى هم نمايندهٔ مالک کشتى است و هم نمايندهٔ صاحب يا صاحبان کالا. در هر کدام از اين موقعيّت‌ها او داراى وظايف و اختيارات معيّنى است.