لغو قانون ۱۹۲۴ حمل دريائى کالا

قانون ۱۹۷۱ قانون ۱۹۲۴ را کاملاً لغو مى‌نمايد.

مقررات لاهه به‌صورت تجديدنظر شده پذيرفته‌ شده است

مقررات تحديدنظر شده لاهه به‌موجب پروتکل به‌صورت قانون ۱۹۷۱ درآمده است و قدرت اجرائى دارد.

حذف تعهد مطلق متصدى حمل و نقل براى قابليت دريانوردى کشتى

در مواردى که قانون ۱۹۷۱ قابل ‌اعمال مى‌باشد تعهد مطلقى براى متصدى حمل و نقل از جهت ايجاد قابليت دريانوردى براى کشتى متصوّر نيست. اما متصدّى حمل و نقل بايد از قبل و نيز در شروع سفر دريائى سعى لازم را براى ايجاد قابليت دريانوردى کشتى بکند.

افزايش حق انحراف از مسير

در اين قانون به ‌منظور حفظ کالا و مشروط به ‌موجّه و معقول بودن انحراف از مسير، آزادى عمل بيشترى داده شده است.

جزئياتى که بايد بارنامهٔ دريائى درج گردد

براساس تقاضاى فرستنده کالا، مالک کشتى بايد در بارنامهٔ صادره خصوصيات معيّنى مثلاً مقدار کالاى حمل‌شده و شرايط ظاهرى محموله را درج نمايد.

مراقبت از کالا

متصدى حمل و نقل بايد کاملاً و با دقت کالا را تحويل بگيرد و بارگيري، صفافي، حمل، نگهدارى و نيز تخليه نمايد (منظور از حمل تنها انتقال کالا نيست بلکه حمل از لحظه‌‌اى که محموله بارگيرى مى‌شود و هنوز کشتى حرکت نکرده است شروع مى‌شود). اما متصدى حمل و نقل مخير است با قراردادى که با فرستنده مى‌بندد وظيفه طرفين (خود و فرستنده) را در بارگيرى تعيين نمايد. با اين‌حال اگر متصدى حمل و نقل بارگيرى را انجام مى‌دهد بايد به‌نحو مطلوبى آن را انجام دهد.


درخصوص مفهوم دقيق اصطلاح به نحو مطلوب (Properly) ترديد وجود دارد يک نظر مى‌گويد که اين اصطلاح به‌معناى مطابق با سيستم مناسب است. يعنى اين که متصدى حمل و نقل بايد سيستمى را به‌کار گيرد که با در نظر گرفتن کليه اطلاعات لازمى که او در مورد طبيعت محموله داشته و يا بايد داشته باشد مناسب باشد. (يعنى مناسب و منطبق با طبيعت کالا باشد).


نظر ديگرى مى‌گويد کلمه به نحو مطلوب احتمالاً چيزى بيش از کلمه با دقت معنا دارد، و به‌معناى بر پايه يک سيستم درست است.


يک سيستم درست به‌معناى سيستمى نيست که مناسب براى همهٔ ويژگى‌ها و کاستى‌هاى کالاى خاص باشد بلکه آن سيستم وقتى مناسب است که تحت همهٔ شرايط در رابطه با روش عمومى حمل دريائى کالا مطلوب باشد.


نظر ديگرى نيز وجود دارد که مى‌گويد اصطلاح به‌نحو مطلوب به معناى با روش متناسب است. و کلمه به نحو مطلوب در صورتى بيش از کلمهٔ با دقت معنا مى‌دهد که کلمهٔ با دقت صرفاً به‌معناى به‌کار‌ گرفتن دقت باشد. يعنى عنصر مهارت و سيستم مطلوب با‌ دقت توأم گردد.


موضوع اين که متصدى حمل و نقل تعهدات خود را نقض نموده است يا نه بايد در هر مورد بررسى شود مثلاً: آيا در صفّافى و تهويه محموله ماهى‌ دودى غفلتى صورت گرفته، يا در چيدن و پوشال و حفاظ‌‌گذارى بسته‌هاى کاکائو غفلت شده، آيا در چيدن و تهويه محموله نارگيل غفلت‌شده، يا در تهويه و صفافى کالاى خربزه، سير و پياز غفلت شده و در انبارى که غذاى ماهى بوده گذاشته شده‌اند، يا صفافى بيل الکتريکى با در نظر گرفتن وجود فاصله ميان آنها به‌نحو مناسب و مطلوب صورت‌ گرفته، و يا مالک کشتى با ورود به بندرى که به‌علت اعتصاب بسته بوده موجب تأخير و خسارت به محمولهٔ پرتقال شده است، آيا محموله الوار با رعايت موارد ايمنى صفافى شده بود، آيا کارتن‌هاى موز صحيحاً صفافى شده بود، آيا مالکين کشتى در محکم بستن بارها بر بارج‌ها براى جلوگيرى از لغزيدن محموله و نيز در بستن بارج به کشتى غفلت نموده‌اند. آيا عصارهٔ سيب در کانتينرها صحيحاًً صفافى ‌شده و پوشال اضافى لازم نبوده است، آيا خربزه‌هاى صفافى‌شده در کرات‌هائى با ارتفاع ۱۷ بدون وسيله تهويه هوا در انبارها صحيحاً صفافى شده بودند، آيا اتوموبيل‌ها بسيار نزديک به‌هم صفافى شده بودند، آيا محمولهٔ سيب و گلابى در کشتى يخچالى صحيحاً صفافى شده بودند، و آيا صفافى بشقاب‌هاى بلورى طورى بوده که بايد با پوشال بيشتر پوشانيده مى‌شدند.


بايد گفت که صرف اين‌که کالا در حالت معيوب به مقصد رسيده کافى براى تخلّف متصدى حمل و نقل از تعهّدات خود نيست اگرچه در بسيارى از موارد تخلف متصدى حمل و نقل از تعهداتش در معيوب‌ شدن کالا دخالت دارد.

مصونيت‌هاى متصدى حمل و نقل

در قانون ۱۹۷۱ انگليس فهرستى از مخاطرات دريائى مستثنى‌شده وجود دارد که در صورتى که هر گونه فقدان و يا خسارتى از آن مخاطرات دريائى ناشى شود مالک کشتى مسؤوليتى ندارد مشروط بر اين که تکاليف خود را طبق قانون فوق انجام داده باشد.


متصدى حمل و نقل مجاز است تا مسوؤليت‌هاى خود را افزايش دهد اما به‌فهرست فوق چيزيى نمى‌تواند اضافه نمايد.


دفاعيات مندرج در اين قانون در برابر هر دعوائى که عليه متصدى حمل و نقل در رابطه با فقدان و يا خسارت به محموله مطرح باشد اعم از اين که ريشه قراردادى و يا شبه‌قراردادى داشته باشد قابل استناد است.


اگر دعوائى عليه خدمه و يا نماينده متصدى حمل و نقل مطرح شود، آن نماينده و يا خدمه در صورتى که طرف قرارداد مستقلى نباشند، مجاز هستند تا به دفاعياتى که آن قانون براى متصدى حمل و نقل برقرار نموده است طبق قانون فوق استناد نمايند.