در مارس ۱۹۷۸ کنفرانس سازمان ملل متحد دربارهٔ حمل دريائى کالا در هامبورگ تشکيل شد در اين کنفرانس، معاهده‌اى که به مقررات هامبورگ موسوم است اتخاذ گرديد. اين معاهده يک‌ سال پس از تاريخ وصول سند تصويب، پذيرش يا الحاق کشورها بدان قدرت اجرائى پيدا مى‌کند. هريک از دولت‌هاى عضو معاهده بايد مقررات آن را در تاريخى که اين معاهده قدرت اجرائى پيدا مى‌کند يا پس از اين تاريخ در خصوص قراردادهاى حمل دريائى کالا در کشور خود اجراء نمايند.

لغو مقررات لاهه

با عضويت در اين معاهده هر يک از کشورهاى عضو بايد مقررات اصلى و يا اصلاح‌شده لاهه را از زمان لازم‌الاجراء شدن مقررات هامبورگ لغوشده اعلام نمايد.

قلمرو شمول معاهده

مقررات اين معاهده در‌ مورد همهٔ قراردادهاى حمل دريائى کالا بين کشورهاى مختلف با احراز يکى از شرايط زير قابل‌اجرا است:


- بندر بارگیری مندرج در قرار داد در یکی از کشورهای عضو باشد


- بندر تخليه مندرج در قرارداد در يکى از کشورهاى عضو باشد.


- يکى از بنادر اختيارى براى تخليه مندرج در قرارداد در همان بندر واقعى تخليه‌ بار باشد که در يکى از کشورهاى عضو قرار دارد.


- بارنامهٔ دريائى و يا ساير مدارک که دليل قرارداد هستند در يکى از کشوهاى عضو صادر شده باشد.


- بارنامهٔ دريائى و يا ساير مدارک که دليل قرارداد هستند مقررات معاهده يا مقررات قانون کشورى را‌ که مفادّ آن معاهده را قابل ‌اعمال بداند حاکم بر قرارداد تعيين نمايند.


مقررات اين معاهده درخصوص قراردادهاى اجاره کشتى قابل ‌اعمال نيست. اما اگر متعاقب قرارداد اجاره کشتي، بارنامه دريائى صادر شده باشد مقررات معاهده در مورد چنين بارنامه‌اى قابل ‌اعمال است مشروط بر اين که اين بارنامهٔ دريائى تنظيم‌کنندهٔ رابطهٔ بين متصدى حمل و نقل و دارندهٔ بارنامه باشد و دارندهٔ بارنامه به‌عنوان مستأجر قلمداد نگردد.


قرارداد حمل از نظر اين قانون، قراردادى است که به‌موجب آن متصدى حمل و نقل در مقابل کرايه متعهد مى‌شود تا کالاهائى را از طريق دريا از يک بندر به بندر ديگرى حمل نمايد اما هرگاه يک قرارداد شامل حمل کالا از طريق دريا و نيز از طُرُق ديگر باشد، اين معاهده تنها به قسمتى از آن قرارداد که جهت حمل کالا از طريق دريا است قابل‌اعمال مى‌باشد.


اين معاهده تنها به‌حمل کالا قابل ‌اعمال است و کالا از نظر اين معاهده شامل حيوانات ‌زنده نيز مى‌شود. در مواردى کالا در کانتينر، پالت و يا وسايل حمل مشابه قرار گيرد و يا در مواردى کالا بسته‌بندى شود در اين صورت عبارت کالا شامل اين گونه بسته‌بندى‌ها نيز مى‌شود مشروط بر اين که توسط فرستنده تهيه شده باشند.