محتويات بارنامهٔ دريائى از يک شرکت به شرکت ديگر متفاوت امّا معمولاً موارد عمومى زير در آنها وجود دارد:


۱. نام کشتي، بندر بارگيري، بندر تخليه و شخصى که محموله بايد به او تحويل شود.


۲. تعداد کالاهاى حمل‌شده، وضعيّت ظاهرى و علائم مشخّصه.


۳. شرط مربوط به تعيين مقررّات لاهه ـ ويزبي.


۴. فهرستى از مخاطرات دريائى استثنا ‌شده.


۵. شرط مربوط به انحراف از مسير.


۶. ميزان اجاره‌بهائى که بايد پرداخت گردد.


۷. ميزان حقّ حبس کالاهاى حمل‌شده از طرف مالک کشتي.


۸. چگونگى تحويل محموله.


۹. شرط مربوط به تعيين مقررّات يورک آنتورپ ۱۹۷۴ در رابطه با خسارت مشترک.


۱۰. شرط مربوط به مقصّر بودن هر دو کشتي در تصادم (Both to Blame).


۱۱. تعيين قانون حاکم بر قرارداد.


۱۲. شرط مربوط به داورى.