عضويت

مادهٔ ۵

اعضاء سازمان عبارتند از کارگزاران، که به‌دو دسته تقسيم مى‌شوند:


۱. اشخاص حقيقى که طبق مقررات قانونى به کارگزارى بورس پذيرفته مى‌شوند.


۲. مؤسسه‌هاى مالى و اعتبارى ايرانى که صلاحيت آنها مورد تأييد بانک مرکزى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفته باشد. اين مؤسسه‌ها، وظايفى را که از حيث کارگزارى به عهده خواهند داشت، به‌وسيلهٔ نمايندگان خود انجام مى‌دهند.

مادهٔ ۶

همه کارگزاران، اعم از دستهٔ اول و دوم بايد داراى شرايط زير باشند:


۱. تابعيت ايران.

۲. نداشن پيشينهٔ محکوميت کيفرى مؤثر.

۳. داشتن حسن شهرت

۴. داشتن دست کم ۲۵ سال تمام

۵. داشتن دست کم مدت سه سال سابقهٔ کارآموزى نزد يک يا چند کارگزار.

۶. پذيرفته شدن در امتحان نظرى و حرفه‌اي، طبق آئين‌نامهٔ بورس.

۷. اجازه هيئت‌مديرهٔ بورس.


تبصره:

شوراى بورس مى‌تواند اجراء بند ۷ مادهٔ فوق را تا هنگام انتخاب هيئت مديرهٔ بورس و اجراءِ بند ۵ آن را حداکثر تا سه سال پس از تاريخ تشکيل بورس، به تأخير بياندازد.


در مورد گروه دوم، يعنى مؤسسه‌هاى مالى و اعتباري، تنها بندهاى ۷و۱ اين ماده بايد رعايت شود. با وجود اين، نمايندگان اين مؤسسه ها هم بايد واجد کليه شرايط ياد شده در بالا باشند.

مادهٔ ۷

۱-۱- هر شخص، اعم از حقيقى يا حقوقي، داوطلب کارگزارى بورس، تقاضاى خود را کتباً طبق نمونه‌هاى تعيين‌شده، همراه با مدارک مورد نياز که توسط هيئت‌مديرهٔ بورس تعيين مى‌شود، به‌عنوان دبير کل سازمان ارسال خواهد نمود.


۱-۲- هيئت‌مديرهٔ بورس، تاريخى براى رسيدگى به تقاضاى داوطلب معين مى‌کند و دست کم چهارده روز پيش از آن تاريخ دبير کل سازمان، اطلاعيه‌اى شامل نام و نشانى متقاضى و نام پيشنهادکننده او، براى اعضاء سازمان، به ديوار تالار بورس الصاق خواهد کرد.


۱-۳- پس از انقضاء چهارده روز از تاريخ الصاق اطلاعيه، تقاضاى اطلاعات و مدارک مربوط به آن و هرگونه اطلاعات ديگرى که در اين ‌باره رسيده باشد، در جلسه‌اى که تاريخ آن قبلاً تعيين‌شده توسط هيئت‌مديره بورس مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد.


۱-۴- اعضاء هيئت‌مديرهٔ بورس، پس از رسيدگي، در مورد رد يا قبول تقاضا، رأى مخفى مى‌دهند و تصميم‌هاى هيئت‌مديره به اکثريت آراء در ثلث از اعضائى که در جلسهٔ رسمى حاضر بوده رأى داده‌اند، معتبر است.


۱-۵- تصميم‌هاى هيئت‌مديرهٔ بورس در مورد قبول يا رد تقاضاى کارگزارى توسط دبير کل سازمان به متقاضى ابلاغ خواهد شد و در صورت رد تقاضا، تقاضاکننده مى‌تواند در ظرف يک ماه به شوراى بورس شکايت کند.


رأى شوراى بورس قطعى است. متقاضى نمى‌تواند بيش از دوازده ماه تمام از تاريخ رد قطعى تقاضى عضويت در شوراى بورس دوباره تقاضاى کارگزارى نمايد.


۲. هر داوطلبى که تقاضاى او پذيرفته شود، نشانى محل کار خود رد تهران را به دبير کل سازمان تسليم مى‌کند. تمام آگهى‌ها، يادداشت‌هاى کارگزاران و ديگر اوراق و مدارک و مکاتبات به نشانى مزبور ارسال مى‌شود.


اعضاء موظف هستند هرگونه تغيير نشانى خود را به دبير کل سازمان اطلاع دهند در غير اين‌‌صورت مسئول تمام اشکال‌هاى ناشى از خبر ندادن تغيير نشانى خود مى‌باشند.


۳. هر متقاضى که عضويت او به تصويب هيئت‌مديره رسيده است. بايد ظرف ۱۴ روز از تاريخ اعلام پذيرفته‌شدن، مبلغى را که به‌عنوان وروديه توسط هيئت‌‌مديرهٔ بورس تعيين شده است. تماماً پرداخت نمايد. وجوهى که به‌عنوان وروديه دريافت مى‌شود، قابل استرداد نيست.


بند ۳ ـ مکرر. هر يک از کارگزاران مکلف هستند يک تا سه نفر از اشخاص واجد صلاحيت را به‌عنوان کارآموز بپذيرند.


ضوابط راجع‌به کارآموزان، به‌موجب آئين‌نامه ۲۳/۱۰/۷۰ کارآموزى است که با تصويب شوراى بورس خواهد رسيد.


۴. دفتر نام و نشانى کارگزاران را دبير کل سازمان نگهدارى مى‌کند و در ساعات ادارى کار، در دسترس عموم قرار مى‌گيرد.


۵. هرگاه عضوى تصميم به استعفاء از عضويت سازمان اطلاع دهد. دبير کل سازمان، رونوشت استعفاءنامهٔ او را بلافاصله روى لوحهٔ آگهى‌هاى تالار بورس نصب مى‌نمايد و موضوع را همان روز کتباً به اطلاع همهٔ اعضاء سازمان مى‌رساند.


اعضاء سازمان بايد بدهى‌ها و تعهدهاى عضو مستعفى را به دبير کل سازمان گزارش دهند و هرگونه معامله و دادوستد نيمه تمام وى را در گزارش اخير قيد نمايند.


هيئت‌مديره بورس، تا گذشتن دو هفتهٔ تمام از تاريخ آگهى در لوحه و تسليم اطلاعيه‌ها به اعضاء سازمان، استعفاء عضو مزبور را نخواهد پذيرفت و تا هنگامى‌که تمام بدهى‌هاى معوقهٔ عضو مستعفى تأديه نشده و تعهدها و معامله‌هاى او انجام نشده باشد، ملزم به پذيرفتن استعفاء او نخواهد بود.


۶-۱- هيئت‌مديرهٔ بورس مى‌تواند عضو متخلفى را که رعايت قوانين بورس، مقررات آئين‌نامه‌ها، مواد اساسنامه با مقررات ديگر را ننمايد يا از اجراء تصميمات هيئت‌مديرهٔ بورس سرباز زند يا به تشخيص هيئت‌مديرهٔ بورس، رفتارى برخلاف شئون حرفه‌اى خود داشته باشد يا عملى برخلاف مصالح و منافع بورس يا اعضاء سازمان انجام دهد، اخراج يا مطلق کند.


مدت تطبيق از عضويت، به تشخيص هيئت‌مديرهٔ بورس، تعيين مى‌گردد.


عضو مطلق، در دوران تطبيق، از تمام مزاياى عضويت محروم است.


۶-۲- تصميم به اخراج يا تطبيق عضو بايد با اکثريت آراء دست کم دو‌سوم اعضاء حاضر هيئت‌مديرهٔ بورس در جلسهٔ رسمى که بدين منظور تشکيل مى‌گردد، با رأى مخفي، به تصويب برسد.


۶-۳- در صورت اخراج يا تعليق عضوي، رئيس هيئت‌مديرهٔ بورس بايد بى‌درنگ مراتب را کتباً به اطلاع رئيس شوراى بورس برساند و علل و موجبات اخراج يا تعليق را نيز در آن قيد نمايد.


۶-۴- دبير کل سازمان، تصميم هيئت‌مديرهٔ بورس مبنى بر اخراج يا تعليق عضو را کتباً به او اطلاع مى‌دهد. عضو معلق يا اخراج‌شده، حق دارد ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ، از شوراى بورس تقاضاى تجديدنظر نمايد.


در صورتى‌که از شورا تقاضاى تجديدنظر نشده باشد، پس از پنج روز از تاريخ انقضاء مهلت سه روزه تجديدنظر، دبيرکل سازمان، تصميم هيئت‌مديرهٔ بورس را روى لوحهٔ آگهى‌ها اعلام مى‌نمايد. اگر عضو معلق يا اخراج‌شده:، تقاضاى تجديدنظر کرده باشد، اعلام تصميم در اين مورد موکول به ابلاغ‌نظر شورا به دبيرکل سازمان است.


۷-۱- هيچ‌يک از کارگزاران نمى‌توانند بدون جلب رضايت قبلى و کتبى هيئت‌مديرهٔ بورس، يا کارگزار يا کارگزاران ديگر در انجام معامله‌ها شريک شوند.


۷-۲- کارگزارانى که با يکديگر شريک شوند، در مورد تمام بدهى‌ها و تعهدهاى ناشى از معامله‌هاى بورس که در طول مدت مشارکت انجام داده‌اند، مسئوليت تضامنى دارند و مراجعه به يکى از آنان، مانع مراجعه به ديگرى نخواهد بود.


۷-۳- اگر کارگزارى بخواهد شرکت خود را با کارگزاران ديگر منحل نمايد، بايد موضوع را کتباً به دبير کل سازمان اطلاع دهد. در اين‌صورت مقررات بند ۵ مادهٔ ۷ بايد رعايت گردد.


۷-۴- هيچ‌ کارگزارى نمى‌تواند با شخص ديگرى که عضو سازمان نيست، در عمليات کارگزارى بورس مشارکت نمايد.

حق عضويت

مادهٔ ۱۴

۱. ميزان حق عضويت اعضاء، توسط هيئت‌مديرهٔ بورس تعيين مى‌شود.


۲. به عضوى که از پرداخت حق عضويت در موعد مقرر خوددارى کند، يک ماه مهلت داده مى‌شود. اگر ظرف مدت مزبور، حق عضويت خود را نپردازد، نام او در لوحه‌ٔ آگهى‌هاى تالار بورس اعلام خواهد شد و هيئت‌مديرهٔ بورس مجاز است که هر نوع تصميمى را که مقتضى بداند، حتى تعليق يا اخراج، در مورد او اتخاذ نمايد.