تشکيل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعيت و مرکز اصلى شرکت.

مادهٔ ۱. تشکيل شرکت

بين دارندگان سهامى که طبق مقررات اساسنامه حاضر سهم به آنها تعلق خواهد يافت. با رعايت قوانين جارى و مقررات اين اساسنامه، شرکتى به نام............... تشکيل مى‌گردد که در اين اساسنامه، به‌طور اختصار، شرکت ناميده مى‌شود.

مادهٔ ۲. نام و نوع شرکت

مادهٔ ۳. موضوع شرکت

مادهٔ ۴. مدت شرکت

از تاريخ تصويب اساسنامه به مدت نامحدود.

مادهٔ ۵. تابعيت و مرکز اصلى شرکت

تابعيت شرکت ايرانى است. مرکز اصلى شرکت......... است و در صورت لزوم، انتقال مرکز اصلى شرکت به هر نقطه ديگر در داخل کشور منوط به تصويب مجمع عمومى فوق‌العاده مى‌باشد. تعيين و تغيير نشانى مرکز اصلى شرکت بنا به تصويب هيئت‌مديره صورت خواهد گرفت. هيئت‌مديره شرکت مى‌تواند، در هر موقع، در داخل يا خارج کشور، شعب يا نمايندگى داير يا منحل نمايد.