با استفاده از داده‌هاى موجود در بودجه نقدى مى‌توان يک ترازنامه تخمينى تهيه کرد. مقادير نقدى و بانک، حساب‌هاى دريافتني، حساب‌هاى پرداختنى و ميزان بدهى به بانک‌ها در پايان سال را نيز مى‌توان از بودجه نقدى استخراج کرد. همچنين مى‌توان تغييرات پيش‌آمده در حساب‌هاى بدهى‌هاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام را با استفاده از جريان‌هاى نقدى مندرج در بودجه نقدى برآورد و تعيين کرد. يکى از روش‌هاى محاسبه مقدار موجودى کالا (مندرج در ترازنامه تخمينى در پايان دوره) به اين شرح است: موجودى ابتداى دوره موردنظر را به هزينه‌هاى توليد و خريد مندرج در بودجه نقدي، اضافه و سپس بهاء تمام‌شده کالاى فروش‌رفته تخمينى را از اين مجموع کسر مى‌کنيم. ارزش خالص دارائى‌هاى ثابت را نمى‌توان با کمک بودجه نقدى برآورد يا تعيين کرد. در مورد سود انباشته بايد گفت که مقدار افزوده‌شده به سود انباشته تخمينى برابر است با سود خالص منهاى سود تقسيمى که در صورت سود و زيان تخمينى محاسبه شده است.


روش ديگر، تعيين آن دسته از حساب‌هاى ترازنامه است که با فروش رابطهٔ مستقيم دارند. بسيارى از حساب‌هاى دارائى‌ها و بدهى جارى از اين نوع هستند؛ اگرچه مواردى نيز پيش مى‌آيد که چنين رابطه‌اى وجود ندارد. آن دسته از حساب‌هاى مندرج در ترازنامه که مقدار آنها رابطه مستقيم با فروش ندارد (مثل خالص دارائى‌هاى ثابت) جداگانه برآورد يا تعيين مى‌شوند. در تهيه ترازنامه تخمينى فرض بر اين است که بدهى‌هاى بلندمدت، ثابت مى‌مانند. ثابت نگه داشتن اين حساب‌ها به‌منظور تعيين وجوه موردنياز شرکت در آينده است.


براى تهيه ترازنامه تخمينى به اطلاعات ذيل نياز داريم:


۱. پيش‌بينى فروش براى سال ۱۳۷۶


۲. شناخت اقلامى که با فروش رابطه مستقيم دارند


۳. برآورد اقلامى که به فروش وابسته نيستند


۴. برآورد تغييراتى که در سود انباشته رخ خواهد داد