صورت‌هاى تخمينى ـ (proforma statements) همانند بودجه‌هاى نقدى نقش مهمى در کنترل و برنامه‌ريزى دارند. تهيه صورت سود و زيان تخمينى يعنى پيش‌بينى فروش، هزينه و سود شرکت در دوره برنامه‌ريزى‌شده. اگر سود تخمينى از سود موردنظر شرکت کمتر باشد، بايد در عمليات مختلف شرکت تغييراتى داد تا بتوان بدان‌وسيله به سطح قابل‌قبولى از سود رسيد. پس از گذراندن دوره برنامه‌ريزي، يک صورت سود و زيان واقعى تهيه و آن را با صورت سود و زيان تخمينى مقايسه و براى ارزيابى عملکرد شرکت از نتيجه به‌دست آمده استفاده مى‌کنند.


با استفاده از ترازنامه تخميني، سرمايه شرکت را (برحسب ريال) در پايان دوره برنامه‌ريزى‌شده تعيين مى‌کنند. از مزاياى عمده اين‌صورت اين است که مى‌توان با استفاده از آن، کاهش يا افزايش منابع مالى که موردنياز شرکت است تعيين کرد؛ براى مثال اگر وام‌هاى کوتاه‌مدت را يکى از منابع مالى بدانيم، ترازنامه تخمينى نشان‌دهنده مبلغ وامى است که شرکت بايد بگيرد. شرکت با آگاهى از اين مبالغ است که در مورد تمديد برخى اقلام بدهى يا بستانکاران مذاکره مى‌کند.