تصميماتى که مديران اجرائى شرکت‌ها در زمينه افزايش ثروت سهامداران مى‌گيرند تا حدى در گرو پيش‌بينى‌هائى است که از وقايع آينده مى‌کنند. آنان با پيش‌بينى‌هاى کوتاه‌مدت و بلندمدت، برنامه‌هاى مالى شرکت را تهيه مى‌کنند. بديهى است اين شرکت‌ها پس از تهيه و تدوين برنامه‌ها، آنها را به اجراء درمى‌آورند؛ بديهى است اين شرکت‌ها پس از تهيه و تدوين برنامه‌ها، آنها را به اجراء درمى‌آورند؛ ولى در صورت روبه‌رو شدن با وقايع جديد، در آن برنامه‌ها تجديدنظر کرده، يک‌بار ديگر آنها را ارزيابى مى‌کنند. تهيه بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى تخمينى نمونه‌هائى از پيش‌بينى‌هاى مالى کوتاه‌مدت هستند. براى پيش‌بينى‌هاى يک‌ساله يا کمتر از اين روش‌ها استفاده مى‌شود ولى شرکت‌ها براساس پيش‌بينى‌هاى مربوط به چند سال بعد، از صورت‌هاى تخمينى استفاده مى‌کنند. مفيد بودن اين صورت‌ها ثابت شده است.


براى شناخت و تعيين کارآمدترين سيستم تخصيص منابع شرکت و نيز به‌منظور نشان دادن مکانيسم‌هاى کنترل و برنامه‌ريزى جريان‌هاى وجوه از ”بودجه و فرآيند بودجه‌بندي“ استفاده مى‌شود. مديران اجرائى شرکت‌ها براى برنامه‌ريزى و اجراء عمليات شرکت از انواع مختلف بودجه استفاده مى‌کنند. مديران توليد مقادير و جدول زمان‌بندى وجوه موردنياز خطوط مختلف توليد شرکت را به‌طور دقيق و با تفصيل مشخص مى‌کنند. اين بودجه شامل دستمزد، مواد و ساير هزينه‌هائى است که در فرآيند توليد مصرف مى‌شود. بودجه‌هاى بازاريابى و فروش دربردارندهٔ يک طرح مالى براى تبليغ و فروش محصولات شرکت است. بودجه‌هاى تحقيق و توسعه نشان‌دهندهٔ تعهدات شرکت در امر تحقيقات اساسى (به‌منظور توسعه و گسترش توليدات آينده شرکت) است. ساير هزينه‌ها را (اقلامى که به مصرف فعاليت‌هاى عمومى شرکت مى‌رسد) در بودجه‌هاى ادارى مى‌گنجانند.


مديران مالى براى اينکه بتوانند جريان‌هاى وجوه شرکت، سودآورى و وضع مالى آن را، در يک دوره زمانى مشخص محاسبه کنند. اقلام بودجه يادشده را در هم ادغام مى‌کنند. با کمک تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى داده‌ها و اطلاعاتى به‌دست مى‌آيد که با استفاده از آنها مى‌توان چنين بودجه‌هائى را برآورد کرد و بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى تخمينى را تهيه کرد. به‌وسيله بودجه‌هاى نقدي، جريان‌هاى ورودى و خروجى نقدى را در يک دوره زمانى مشخص پيش‌بينى مى‌کنند. مقصود از تهيه صورت‌هاى تخميني، پيش‌بينى صورت‌هاى مالى است (يعنى پيش‌بينى اينکه يک صورت در آينده به چه صورت درمى‌آيد). در صورت سود و زيان تخميني، مقدار فروش و هزينه‌ها و سودآورى شرکت (براى يک دوره زمانى مشخص) برآورد و محاسبه مى‌شود. در ترازنامه تخميني، وضع مالى شرکت در پايان دوره زمانى منعکس مى‌شود.