در تعيين ارزش شرکت شخص سرمايه‌گذار است که اوراق بهاءدار شرکت‌ها را خريد و فروش مى‌کند و او است که مى‌خواهد ارزش بازار اين اوراق را بداند. اگر شرکتى درصدد برآيد که ثروت سهامداران را به حداکثر برساند. بايد در تصميم‌گيرى‌ها، اهداف خود را به‌گونه‌اى تعيين کند که باعث افزايش تقاضاى سرمايه‌گذاران (براى خريد سهام و ساير اوراق بهاءدار شرکت) گردد. اين نوع تقاضاها موجب بالا رفتن قميت آن اورا بهاءدار در بازار خواهد شد. يکى از راه‌هاى افزايش ثروت سهامداران اين است که ارزش سهام عادى شرکت افزايش يابد. بنابراين، نکته حائز اهميت اين است که مديران بتوانند متغيرها يا عواملى را مورد توجه قرار دهند که در فرآيند تعيين ارزش اوراق بهاءدار، موردنظر سرمايه‌گذاران قرار مى‌گيرند. نکته مهم ديگر اين است که آنان بتوانند اين مطلب را درک کنند که ارزش اقلام دارائى‌هاى مالى به چه طريقى تعيين مى‌گردد. [البته اين اقلام در فرآيند تعيين ارزش مشخص مى‌شود.]