اوراق قرضه اسنادى است که به‌موجب آنها شرکت انتشاردهنده تعهد مى‌کند مبالغ معينى (بهره سالانه) را در زمان‌هائى خاص به دارندهٔ آنها پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسيد) اصل مبلغ را بازپرداخت کند. قراردادى که شامل شرايط و توافق طرفين قرارداد، يعنى منتشرکننده و دارندگان اوراق قرضه (يا نماينده آنها)، است را توافق‌نامه يا قرارداد اوراق قرضه مى‌نامند.

تعيين ارزش اوراق قرضه

براى محاسبه و تفسير ارزش ذاتى اوراق قرضه، مستقيماً از رياضيات مالى و مفاهيم ارزش فعلى استفاده مى‌شود. به دو علت محاسبه و تعيين ارزش اوراق قرضه چندان مشکل نيست: اول، بهره اوراق قرضه رقم مشخصى است که سالانه پرداخت مى‌شود و دوم، اوراق قرضه تاريخ سررسيد مشخصى دارند که ارزش اسمى اوراق قرضه در آن تاريخ بازپرداخت مى‌شود. اين بدان مفهوم است که صاحبان اوراق قرضه و سرمايه‌گذاران بالقوه از زمان و مبلغ دريافتى آگاهى کامل دارند. بهره اوراق قرضه هر شش ماه يک‌بار پرداخت مى‌گردد.