براى به حداکثر رسانيدن ارزش سهام شرکت، مديران مالى بايد اهداف مالى سه‌گانه‌اى را که در پى مى‌آيند در نظر گيرند:


۱. تعيين اندازه شرکت و نرخ رشد آتى آن


۲. تعيين بهترين ترکيب دارائى‌هاى شرکت (مصارف وجوه)


۳. تعيين بهترين ترکيب منابع شرکت (ساختار سرمايه)


بنابراين، مدير مالى بايد بکوشد که ميزان دارائى‌ها و نرخ رشد شرکت را تعيين کند و بداند که شرکت در کدام قلم از دارائى‌ها بايد سرمايه‌گذارى کرده، براى رسيدن به بهترين بازده (براى سهامداران)، از کدام منبع يا منابع تأمين مالى استفاده کند.

تعيين ميزان دارائى‌ها و نرخ رشد شرکت

دامنهٔ فعاليت و اندازه شرکت، با ارزش کل دارائى‌هاى آن تعيين مى‌شود. اگر معيار سنجش، ارزش دفترى باشد، اندازهٔ شرکت به‌وسيلهٔ مجموع دارائى‌هاى شرکت تعيين شده، در اين‌صورت نرخ رشد، برحسب درصد تغيير سالانه کل دارائى‌هاى شرکت (مندرج در ترازنامه) محاسبه مى‌شود.