شرکتى مى‌تواند صاحبان خود را از سود هرچه بيشتر بهره‌مند سازد که به بهترين صورت از عهدهٔ مديريت سرمايه (تهيه و مصارف سرمايه) برآيد. ”مديريت مالى ـ managerial finance رشته خاصى است که به اين مسئله مى‌پردازد. ”مديريت مالي“ عبارت است از: مديريت بر منابع و مصارف سرمايه به‌گونه‌اى که ثروت سهامداران به حداکثر برسد. ”سرمايه“ نيز عبارت است از: تمام منابع مالى که مورد مصرف شرکت قرار مى‌گيرد. ”منابع سرمايه“ اقلامى را دربر مى‌گيرند که در طرف چپ ترازنامه (يا عنوان بدهى‌ها و حقوق صاحبان سهام) نوشته مى‌شوند. سهام و اوراق قرضه منتشر شده و وام‌هاى بانکى نمونه‌هائى از اين منابع هستند. ”مصارف سرمايه“ اقلامى هستند که در طرف راست ترازنامه نوشته مى‌شوند. حساب‌هاى دريافتني، موجودى کالا و دارائى‌هاى ثابت نمونه‌هائى از مصارف سرمايه هستند.


مدير مالى دو وظيفه کاملاً مشخص دارد: ۱. تأمين مالي؛ ۲. سرمايه‌گذاري. از آنجا که منابع سرمايه در مبحث تأمين مالى مطرح مى‌شود، مسائل مربوط به اين مبحث حول سه محور نوع، مقدار و ترکيب منابع سرمايه مى‌چرخد. دربارهٔ مديريت ”مصارف سرمايه“ نيز در مبحث سرمايه‌گذارى بحث مى‌شود که مباحث مربوط به آن عبارتند از نوع، مقدار و ترکيب مصارف سرمايه، مديريت مالى عبارت است از وظايف و مسئوليت‌هائى که در امور يادشده بر عهدهٔ مديريت شرکت است.