عبارت ”تأمين مالي“ اغلب در مورد تهيه پول براى خريد اقلام موردنياز به‌کار مى‌رود. براى مثال، اشخاص با گرفتن وام رهنى خانهٔ جديدى مى‌خرند، يا اينکه دولت با گرفتن ماليات و قرض مخارج خود را تأمين مى‌کند؛ اما مديريت مالى نه تنها مباحث مربوط به روش‌هاى مختلف و متعدد تأمين مالى را دربر مى‌گيرد، بلکه شامل مباحث ديگرى مانند چگونگى سرمايه‌گذاري، به کارگيرى وجوه، سياست تقسيم سود و برنامه‌ريزى مالى و نقدينگى شرکت نيز مى‌شود.