مسئوليت مستقيم مديريت وجوه نقد و اوراق بهاءدار قابل‌فروش بر عهده مديران مالى است، ولى برخى از شرکت‌ها مسئوليت اداره امور حساب‌هاى دريافتنى و موجودى کالا را به واحدهاى ديگرى محول مى‌کنند؛ براى مثال، مديريت حساب‌هاى دريافتنى را که ”مديريت اعتبارات“ نيز ناميده مى‌شود، ممکن است جزئى از وظايف مديريت امور مالى و بازاريابى قلمداد کنند و امکان دارد که مديريت موجودى کالا را به بخش توليد يا بازاريابى قلمداد کنند و امکان دارد که مديريت موجودى کالا را به بخش توليد يا بازاريابى محول کنند. در عين حال که در سياستگذارى‌هاى مربوط به تعيين حدود اعتبارات و موجودى کالا، از نظر مديران مالى استفاده مى‌شود. بزرگ‌ترين نقشى که مديران مالى در اين زمينه‌ها مى‌توانند ايفاء کنند عبارت است از تأمين وجوه لازم براى افزايش سطح حساب‌هاى دريافتنى و موجودى کالا.