مديران مالى در پنج مورد از تصميم‌گيرى‌هاى خود در خصوص بودجه‌بندى سرمايه‌اي، از معيارهائى چون دورهٔ بازگشت سرمايه، ارزش فعلى خالص طرح و نرخ بازده داخلى استفاده مى‌کنند.