شرکت‌هاى رامسر و کارون دو نمونه از شرکت‌هائى هستند که نمونه‌هاى جالبى از نظر تغيير اقلام تشکيل‌دهنده ترازنامه (در سايه تغييراتى که در طى چند سال در فروش رخ مى‌دهد) ارائه مى‌کنند. داده‌هاى متعلق به شرکت رامسر در جدول A درج شده است. روند تغييرات ساختار دارائى و سرمايه اين شرکت در نمودار B نشان داده شده است.


جدول A مؤيد اين است که فروش شرکت رامسر حدود ۵۳ درصد افزايش يافته است ولى از ۱۳۶۵ تا پايان ۱۳۷۱ کل دارائى‌ها فقط ۲۱ درصد افزايش يافته است.

جدول داده‌هاى مالى شرکت رامسر (ارقام به ميليارد ريال)

سال کل فروش کل دارائى‌ها دارائى‌هاى جارى بدهى‌هاى جارى دارائى‌هاى جارى
 به‌کل دارائى‌ها
بدهى‌هاى جارى
به کل دارائى‌ها
نسبت جارى
۱۳۶۵ ۴،۷۷۵ ۲،۹۲۹ ۲،۰۴۴ ۱،۵۴۸ %۵۳ ۱/۳۲
۱۳۶۶ ۵،۲۸۴ ۳،۳۶۴ ۲،۳۴۰ ۱،۷۵۹ %۵۲ ۱/۳۳
۱۳۶۷ ۵،۲۱۷ ۳،۵۱۰ ۲،۴۰۱ ۱،۷۲۷ %۶۸ %۴۹ ۱/۳۹
۱۳۶۸ ۵،۶۳۱ ۳،۷۲۹ ۲،۴۲۷ ۱،۷۴۶ %۶۵ %۴۷ ۱/۳۹
۱۳۶۹ ۵،۹۹۶ ۳،۶۰۰ ۲،۲۳۱ ۱،۵۳۹ %۶۲ %۴۳ ۱/۴۵
۱۳۷۰ ۶،۴۰۹ ۳،۴۴۱ ۱،۸۷۶ ۱،۴۳۷ %۵۵ %۴۲ ۱/۳۱
۱۳۷۱ ۷،۳۰۷ ۳،۵۵۶ ۲،۰۱۰ ۱،۵۵۳ %۵۷ %۴۴ ۱/۲۹


در طى اين دوره، دارائى‌هاى جارى و بدهى‌هاى جارى فقط اندکى افزايش يافت و اين وضع مؤيد ثبات نسبت جارى است. شرکت رامسر از ۱۳۶۰ تا پايان ۱۳۶۵ در خصوص بدهى‌هاى جاري، استراتژى جسورانه در پيش گرفته بوده است؛ زيرا نسبت بدهى جارى به کل دارائى نسبتاً بزرگ بوده است. نمودار B نشان مى‌دهد که اگرچه اين نسبت از سال ۱۳۶۵ روند نزولى پيموده است، باز هم مقدار آن به‌حدى است که از استراتژى نسبتاً جسورانهٔ مدير سرمايه در گردش حکايت مى‌کند. همچنين نمودار B نشان مى‌دهد که کل دارائى و بدهى جارى تغيير ناچيزى کرده‌اند و افزايش در فروش از محل وام بلندمدت و حقوق صاحبان سهام تأمين مالى شده است. در طى اين سال‌ها، افزايش کل دارائى‌ها عمدتاً ناشى از افزايش دارائى‌هاى ثابت بوده است.


اقلام تشکيل‌دهنده ترازنامه شرکت رامسر (ارقام به ميليارد ريال)</font>
اقلام تشکيل‌دهنده ترازنامه شرکت رامسر (ارقام به ميليارد ريال)