نسبت‌هاى مالى هريک از شرکت‌ها نشان‌دهنده نوع استراتژى‌اى است که در خصوص دارائى‌هاى جارى و بدهى‌هاى جارى اعمال مى‌کند و مى‌توان گفت که آيا مديريت سرمايه در گردش آنها جسورانه يا محافظه‌کارانه است. محور عمودى نمودار A نمايانگر نقاطى است که نشان‌دهنده نسبت بدهى‌هاى جارى به کل دارائى‌ها است و هدف نشان دادن نوع استراتژى شرکت در خصوص بدهى‌هاى جارى بوده است. هرقدر مقدار اين نسبت بزرگ‌تر باشد مؤيد اين است که استراتژى شرکت در خصوص بدهى‌هاى جارى جسورانه‌تر است.


از LR۱ براى نشان دادن استراتژى شرکت در خصوص دارائى‌هاى جارى استفاده کرده‌ايم.


در مورد هر شرکت مقدار LR۱ ـ ۱ را محاسبه کرده‌ايم. بنابراين، براى محاسبه ريسک و بازده شرکت (در سايه اجراء نوع استراتژى در خصوص دارائى‌هاى جارى) از LR۱ ـ۱ استفاده کرده‌ايم. بالاترين مقادير متعلق به LR۱ ـ ۱ مؤيد اين است که مديريت شرکت در خصوص دارائى‌هاى جارى حالت جسورانه‌ترى به خود گرفته است؛ زيرا مقدار LR۱ ـ ۱ نمايانگر درصدى از دارائى‌هاى جارى است که به‌صورت وجوه نقد و اوراق بهاءدار قابل‌فروش نيست.


نمودار A نشان مى‌دهد که شرکت ۲ در مقايسه يا نه شرکت ديگر، از نظر سياستى که در خصوص سرمايه در گردش دارد، از همه محافظه‌کارتر است. چنين به‌نظر مى‌رسد که سياست‌هاى آن در هر دو مورد (هم از نظر دارائى‌هاى جارى و هم از نظر بدهى‌هاى جاري) محافظه‌کارانه است. سياستى که شرکت‌هاى ۶ و ۸ در مورد دارائى‌هاى جارى خود اعمال مى‌کنند، در مقايسه با شرکت ۲جسورانه‌تر، ولى از بقيه شرکت‌هاى مندرج در اين جدول محافظه‌کارانه‌تر است. شرکت‌هاى ۶ و ۸ داراى سياست محافظه‌کارانه در خصوص دارائى‌هاى جارى خود هستندو مى‌توان ادعا کرد که در اداره امور سرمايه در گردش، به‌طور کلي، از نوعى سياست معتدل پيروى مى‌کنند و در مرز محافظه‌کارى قدم برمى‌دارند.


با توجه به نمودار A بقيه شرکت‌ها (شش شرکت ديگر) از نظر مديريت دارائى‌هاى جارى حالت جسورانه و از نظر مديريت بدهى‌هاى جارى سياست محافظه‌کارانه دارند، به‌طور کلي، مى‌توان ادعا کرد که اين شش شرکت، در مجموع، نوعى سياست معتدل دارند.


چه مقاديرى از نسبت‌ها دال بر ريسک و بازده نسبتاً زياد يا سياستى است که مى‌توان آن را جسورانه خواند؟ کدام مقدار از نسبت‌ها سياست‌هاى محافظه‌کارانه را به سياست جسورانه تبديل مى‌کند؟ هيچ‌گاه نمى‌توان به اين‌گونه پرسش‌ها پاسخى دقيق داد. در عين حال، نمودار A نشان مى‌دهد که شرکت‌هاى ۳، ۴، ۱، ۹، ۷و ۵، از نظر مديريت بدهى جاري، داراى سياست مشابهى هستند. به‌نظر مى‌رسد که سياست کلى اين شش شرکت از نوع متعادل است، ولى مديريتى که شرکت ۵ در مورد دارائى‌هاى حارى خود اجراء مى‌کند. از همه جسورانه‌تر است.

جدول نسبت مالى چندين شرکت منتخب

ارقام به ميليون دلار (LR۱ ـ ۱) (LR۱ ـ ۱) نسبت بدهى‌هاى جارى به کل دارائى‌ها
شماره شرکت دارائى‌هاى نقدى دارائى‌هاى جارى کل دارائى‌ها جارى بدهى‌هاى شماره ۱
۱ ۳،۸۱۶ ۱۶،۳۲۰ ۶۹،۴۸۴ ۱۵،۲۲۰ %۲۳۳ %۷۶۷ %۲۱۹
۲ ۷۸ ۱۳۰ ۱۷۵ ۴۵ %۶۰۰ %۴۰۰ %۲۵۷
۳ ۱۸۵ ۶۱۳ ۲،۲۷۶ ۴۳۲ %۳۰۲ %۶۹۸ %۱۹۰
۴ ۱۷۱ ۶۷۳ ۲،۹۱۶ ۵۲۹ %۲۵۴ %۷۴۶ %۱۸۱
۵ ۶۹ ۱،۰۲۱ ۵،۸۳۴ ۱،۰۱۶ %۰۶۸ %۹۳۲ %۱۷۴
۶ ۲۰۵ ۴۷۳ ۵،۹۶۸ ۷۹۹ %۴۳۳ %۵۶۷ %۱۳۴
۷ ۲۶ ۲۳۳ ۱،۴۰۵ ۳۲۲ %۱۱۲ %۸۸۸ %۲۲۹
۸ ۵۲ ۱۳۷ ۲۳۵ ۶۳ %۳۸۰ %۶۲۰ %۲۶۸
۹ ۱۶۶ ۸۵۶ ۱،۰۱۱ ۲۰۹ %۱۹۴ %۸۰۶ %۲۰۷