در صورت سود و زيان يادشده فرض بر اين است که اين شرکت فقط يک نوع محصول توليد و عرضه مى‌کند. سود هر سهم به روش ذيل محاسبه مى‌شود:


کل درآمد: (آحاد محصول فروش‌رفته)(قيمت هر واحد)= TP


کل هزينه متغير: (آحاد محصول فروش‌رفته)(هزينه متغير هر واحد)= TV


سود قبل از بهره و ماليات (”earning before interest and tax “EBTT): هزينه ثابت ـ کل هزينه‌هاى متغير ـ کل درآمد


Y = T P - T V - F


معادلهٔ ۱ نشان‌دهنده بخش عملياتى صورت سود و زيان معادلهٔ ۲ نشان‌دهنده بخش مالى اين‌صورت است.


اگر در معادلهٔ ۱ به‌جاى Y عبارتى را در معادلهٔ ۱ به‌دست آورده‌ايم قرار دهيم، معادلهٔ ۳ به‌دست مى‌آيد.


Y = T ( P - V ) - F