تهيه صورت سود و زيان (به‌صورت فرمول جبري) براى شرکتى که چندين نوع کالا توليد و به بازار عرضه مى‌کند، کار چندان ساده‌اى نيست. در اين مبحث فرض بر اين است که شرکت فقط يک کالا توليد و عرضه مى‌کند و ساختار درآمد و هزينه آن به‌شرح ذيل است:


۱. شرکت موردنظر فقط يک محصول توليد مى‌کند و به قيمت مشخصى به فروش مى‌رساند (چون همهٔ محصول به فروش مى‌رسد، توليد با فروش برابر است).


۲. هزينه‌هاى توليدى و عملياتى شرکت از يک هزينه متغير واحد محصول و هزينه‌هاى ثابت تشکيل مى‌شوند.


۳. هزينه بهره شرکت با ميزان وام آن متناسب است.


۴. شرکت به سهام ممتاز منتشرشده سود سهم مى‌پردازد.


۵. شرکت بايد ۴۰ درصد سود مشمول ماليات خود را به‌عنوان ماليات به دولت بپردازد.

هزينه‌هاى ثابت و متغير (fixed and variable costs)

برخى اقلام هزينه، مانند اجاره، آب و برق، حقوق مديران و هزينه نگهدارى و دارائى‌ها، در دوره حسابداري، ثابت هستند. ساير هزينه‌ها مانند بهاء تمام‌شده کالاى خريدارى‌شده و دستمزد کارکنان متناسب با سطح توليد تغيير مى‌کنند. برخى ديگر از اقلام هزينه نيمه‌متغير هستند؛ زيرا از دو جزء تشکيل شده‌اند: يک جزء متغير و يک جزء ثابت؛ براى مثال مى‌توان حقوق اضافه‌کارى کارکنان و هزينه‌هاى مربوط به تعميرات و نگهدارى را نام برد. در اين مبحث هزينه‌هاى نيمه‌متغير را به‌طور جداگانه (در صورت سود و زيان) گزارش نمى‌کنيم، بلکه جزء متغير را در رقم هزينه‌هاى متغير و جزء ثابت را در هزينه‌هاى ثابت مندرج در صورت سود و زيان گزارش مى‌کنيم.


هزينه بهره و سود سهام ممتاز را به‌عنوان هزينه‌هاى ثابت مالى (در صورت سود و زيان) منظور مى‌کنيم. اگرچه بهره بايد در زمان سررسيد پرداخت شود، از نظر قانونى شرکت ملزم به پرداخت سود سهام ممتاز نيست. در مورد شرکت يادشده فرض ما بر اين است که براى سهام ممتاز منتشرشده، سود سهام بايد پرداخت گردد.