سهامداران حقوق خود را پس از دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز دريافت مى‌کنند. سهامداران عادى آخرين مدعيان شرکت هستند. براى محاسبه ارزش ذاتى سهام عادي، روش‌هاى مختلفى پيشنهاد شده است ولى به‌نظر مى‌رسد که نتوان هيچ روشى را بهترين روش ناميد. زمانى‌که هدف از محاسبه ارزش ذاتى سهام عادى تصميم‌گيرى در مورد خريد اين نوع سهام باشد، معامله‌اى که براى محاسبه ارزش ذاتى مورد استفاده قرار مى‌گيرد شامل عوامل زير خواهد بود:


۱. ميزان سود تقسيمى هر سم


۲. زمان دريافت سود تقسيمى


۳. نحوه تغيير قيمت سهام در بازار