اگر قرار باشد شرکتى از منابع خارج از سازمان تأمين سرمايه کند، سهام عادى در درجه دوم اهميت (درست بعد از اوراق قرضه) قرار خواهد گرفت. از نظر ريسک و دوام شرکت هم سهام عادى نقشى حياتى ايفاء مى‌کند؛ زيرا صاحب اين نوع سهام مالک شرکت است.