در حساب پس‌انداز که به آن بهره تعلق مى‌گيرد به دو روش مى‌توان سرمايه‌گذارى يا پس‌انداز کرد: نخست اينکه تمام وجه را در يک زمان مشخص واريز کرد؛ دوم اينکه در يک دوره زمانى وجوهى را به‌طور اقساط مساوى واريز کرد. در مبحث رياضيات مالى روش‌هائى بيان مى‌شود که به‌وسيله آنها مى‌توان ارزش مرکب (با ارزش آتي) سرمايه‌گذارى را محاسبه کرد. به کمک برخى ماشين‌هاى حساب که فرمول‌هاى رياضى را در حافظه خود دارند مى‌توان مجموع اصل و فرع (يا ارزش مرکب) اين‌گونه سرمايه‌گذارى‌ها را محاسبه کرد. به کمک برخى جدول‌هاى مخصوص نيز مى‌توان از عهدهٔ اين‌کار برآمد.