خدماتى که واسطه‌هاى مالى عرضه مى‌کنند براى جامعه سرمايه‌گذار و شرکت‌هائى که نيازمند سرمايه هستند نقش حياتى دارند. برخى از اين خدمات به‌شرح زير است: کاهش ريسک از راه تنوع بخشيدن به سرمايه‌گذاري، جمع‌آورى و يک کاسه کردن پس‌اندازهاى جزء و به‌ کارگيرى آنها در طرح‌هاى بزرگ، عرضه خدمات تخصصى و کاهش هزينه‌ها از راه صرفه‌جوى‌هاى اقتصادى.

کاهش ريسک از راه تنوع بخشيدن به مجموعه اوراق بهاءدار (پرتفوى)

واسطه‌هاى مالى يا جمع‌آورى مبالغ هنگفت قادر هستند در تعداد زيادى از سهام عادى سرمايه‌گذارى کنند و ريسک پرتفوى خود را کاهش دهند. بنابراين، آنها با تشکيل پرتفوى مى‌توانند بدون کاهش نرخ بازده خود، ميزان ريسک را کاهش دهند و از اين طريق خدمات ارزنده‌اى را به جامعه سرمايه‌گذار عرضه خواهند کرد.


افزايش چشمگير حجم وجوهى که به‌واسطه‌هاى مالى سپرده مى‌شود آنها را قادر مى‌سازد تا وظايف محوله را با هزينه کمترى انجام دهند و از صرفه‌جوئى در مقياس برخوردار شوند. اقدام به سرمايه‌گذارى‌هاى بزرگ و معاملات کلان در اوراق بهاءدار باعث مى‌شود که درصد هزينه انجام معامله (کارمزد) نسبت به کل وجوه سرمايه‌گذارى شده کمتر شود (البته در مقايسه با نرخ کارمزد معمول و متداول) و اين صرفه‌جوئى‌ها به نفع سرمايه‌گذاران و سپرده‌گذاران خواهد بود.

عرضه خدمات تخصصى

واسطه‌ها با استخدام متخصصان مالى و اقتصادى خدمات زير را عرضه مى‌کنند: تجزيه و تحليل اطلاعات و صورت‌هاى مالي، بررسى و مطالعه اوضاع اقتصادى و تأثير آن در ارزش اوراق بهاءدار. به همين لحاظ آنها مى‌توانند نوع مناسب اوراق بهاءدار را شناسائى و با خريد آنها در زمان مناسب، نرخ بازده سرمايه‌گذارى بالاترى را به‌دست آورند.

جمع‌آورى و يک کاسه کردن پس‌اندازهاى جزء

واسطه‌هاى مالى با جمع‌آورى پس‌اندازهاى کوچک مردم مى‌توانند وجه هنگفتى تهيه کنند و در اختيار واحدهاى بزرگ توليدى و صنعتى قرار دهند. به همين علت است که شرکت‌ها با مراجعه به بانک‌ها و واسطه‌هاى مالى مى‌توانند نيازهاى مالى خود را به‌راحتى تأمين کنند.