به لحاظ اقتصادي، يکى از وظايف مهم بازارهاى مالى تسهيل تشکيل سرمايه است. شرکت‌هائى که در صدد تأمين مالى برمى‌آيند، اوراق بهاءدار (دارائى‌هاى مالي) خود را (مثل سهام و اوراق قرضه) در ازاء پولى که واسطه‌هاى مالى با خود پس‌اندازکنندگان مى‌پردازند مبادله مى‌کنند. سپس اين شرکت آن وجوه را به‌صورت سرمايه واقعى (مثل ساختمان، اثاثيه و ماشين‌آلات) درمى‌آورد و آنگاه است که مى‌گويند شرکت تشکيل سرمايه داده است. بازار اوراق بهاءدار دست اول جائى است که شرکت مى‌تواند در آنجا دارائى‌هاى مالى خود را با منابع مالى بلندمدت مبادله کند.


بازار دست اول دو ويژگى عمده و متمايز دارد: اول، بازارى است که در تشکيل سرمايه صورت مى‌گيرد و دوم، سهام و اوراق قرضه منتشرشدهٔ شرکت‌ها براى اولين بار در اين بازار عرضه مى‌شوند. دادوستدهاى بعدى اين اوراق بهاءدار در بازارهاى دست دوم (ثانويه) انجام مى‌شود.