گرفتن وام از طريق وثيقه قرار دادن موجودى کالا يک نوع تأمين مالى کوتاه‌مدت است و موقعى به‌کار مى‌رود که موجودى کالا داراى ويژگى‌هاى لازم باشد. در برخى از فعاليت‌هاى تجاري، مثل خريد و فروش اتومبيل در بنگاه‌هاى معاملات اتومبيل و صنعت کنسرو مواد غذائي، گرفتن وام از طريق گرو گذاردن موجودى کالا امرى بسيار متداول است. از طرف ديگر، هرگاه گرفتن وام بدون وثيقه ميسر نگردد يا زمانى‌که شرکتى از تمام امکانات اعتبارى استفاده کرده باشد، تنها راه مناسبى که براى گرفتن وام کوتاه‌مدت باقى مى‌ماند وثيقه قرار دادن موجودى کالا است.


نرخ بهره وام‌هائى که از طريق وثيقه قرار دادن موجودى کالا گرفته مى‌شود اندکى بيش از حداقل نرخ بهره بانک‌ها است. به‌علاوه، شرکت متقاضى وام بايد هزينه مربوط به خدمات انباردارى را نيز بپردازد. بنابراين، در بسيارى از موارد، وام‌هائى که از طريق وثيقه قرار دادن موجودى کالا گرفته مى‌شود. گرانترين طريقه تأمين مالى در کوتاه‌مدت است.