وام‌هاى بانکي، پس از اعتبارات تجاري، دومين منبع مهم مالى هستند. شرکت‌هاى تجارى علاوه بر گرفتن وام، در بسيارى از امور مالى خود، به خدمات مختلف و گوناگون بانک‌ها نياز دارند.