براى محاسبه ارزش کل شرکت يک الگوى جريان نقدى ارائه مى‌گردد. سعى مى‌شود تا آثار تغييرات ساختار سرمايه بر ارزش کل شرکت و بر هزينه سرمايه نشان داده شود و مورد ارزيابى قرار گيرد. مسئله مشکل‌ترى را که بايد حل کرد تعديل ضريب بتاى سهام شرکت است تا تغييراتى که بر اثر تغييرات مربوط به ساختار سرمايه در ريسک سيستماتيک شرکت رخ مى‌دهد نشان داده شود.


نتايجى که از اين تئورى به‌دست مى‌آيد کاملاً رضايت‌بخش نخواهد بود، ولى از آنجا که هزينه سرمايه از ديدگاه ريسک سيستماتيک تجزيه و تحليل مى‌شود، به کمک اين تئورى مى‌توان با مشکلات ناشى از تغيير ساختار سرمايه آشنا شد.