از آنجا که اکثر بدهى‌ها بلندمدت يک شرکت به‌صورت اوراق قرضه است، محاسبه هزينه بدهى با توجه به خصوصيات اوراق قرضه انجام مى‌شود. تخمين يا تعيين هزينه خاص بدهى مستلزم محاسبه هزينه مؤثر بدهى شرکت است و بايد اين هزينه مؤثر را براساس نرخ سالانه بيان کرد. مى‌توان اين‌کار را با استفاده از نرخ بازده تا تاريخ سررسيد انجام داد. نرخ بازده تا تاريخ سررسيد يا نرخ بازده داخلى موردنظر خريداران تعيين کننده ميزان هزينه مؤثر بدهى قبل از کسر ماليات (براى شرکت) است. ممکن است هزينه بدهى براى شرکت اندکى بيش از نرخ بازده تا تاريخ سررسيد که موردنظر سرمايه‌گذاران است، باشد؛ زيرا امکان دارد که شرکت در جريان فروش اوراق قرضه‌اى که منتشر مى‌کند، مبلغى هزينه کند.


محاسبه هزينه خاص سرمايه براى اوراق قرضه جديدى که شرکت منتشر مى‌کند مستلزم طى مراحل زير است:


۱. تعيين خالص وجوهى که در ازاء انتشار و فروش هر برگ از اوراق قرضه عايد شرکت مى‌گردد. امکان دارد که خالص پولى که در ازاء هر برگ از اوراق قرضه به‌دست شرکت مى‌رسد (پس از کسر هزينه فروش) از ارزش اسمى آن برگ کمتر باشد. براى مثال، ارزش اسمى هر برگ از اوراق قرضه‌ ممکن است ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال باشد. اگر اين اوراق قرضه به قيمتى برابر با ارزش اسمى آنها به فروش برسد و هزينه فروش هر برگ ۲۰،۰۰۰ ريال باشد، خالص پولى که در ازاء فروش هر برگ نصيب شرکت خواهد شد ۹۸۰،۰۰۰ ريال خواهد برد.


۲. تعيين هزينه مؤثر هر برگ از اوراق قرضه قبل از کسر ماليات. به اين منظور بايد نرخ بازدهى تا سررسيد آن برگ محاسبه گردد؛ يعنى بايد خالص پولى که در زمان صفر وارد شرکت مى‌شود را جريان نقدى ورودى و بهره‌اى که سالانه پرداخت مى‌شود و پولى که بابت ارزش اسمى آن برگ در تاريخى سررسيد پرداخت مى‌گردد جريانات نقدى خروجى تلقى کرد.


۳. از آنجا که هزينه بهره يک نوع هزينه قابل‌قبول مالياتى است، بايد هزينه آن برگ را پس از کسر ماليات محاسبه کرد (با توجه به صرفه‌جوئى مالياتى حاصل از بهره). آنچه به‌دست مى‌آيد هزينه خاص بدهى است.


فرض کنيد که:


km= هزينه مؤثر بدهى قبل از کسر ماليات بر مبناى نرخ سالانه


t= نرخ ماليات شرکت


kd= هزينه بدهى پس از کسر ماليات


بنابراين:


kd = km ( ۱ - t )