دو مشکل بر سر راه محاسبه هزينه خاص سود اندوخته شده قرار دارد. اين دو مشکل از اين جهت به‌وجود مى‌آيند که سود اندوخته‌شده يکى از منابع وجوه داخلى شرکت است. (و نه يک منبع خارجي). اول اينکه سود اندوخته‌شده، مثل سهام ممتاز و اوراق قرضه، نوعى اوراق بهاءدار نيست که بتوان از طريق قيمت آن در بازار هزينه خاص آن را محاسبه کرد. دوم اينکه سود اندوخته‌شده نمايانگر وجوهى نيست که سرمايه‌گذاران مستقيماً تأمين مى‌کنند؛ لذا عده‌اى چنين مى‌پندارند که هزينه خاص اين قلم از دارائى برابر صفر است.


براى محاسبه هزينه خاص سود اندوخته‌شده، معمولاً سود اندوخته‌شده را سودى مى‌پندارند که بايد به صاحبان سهام عادى پرداخت شود، ولى شرکت به نمايندگى از جانب آنان مجدداً آن را در شرکت سرمايه‌گذارى مى‌کند. لذا آنان انتظار دارند که نرخ بازدهى اين وجوه دست کم برابر با نرخى باشد که عايد سهام عادى مى‌گردد. بنابراين، هزينه خاص سرمايه متعلق به سود اندوخته‌شده با هزينه خاص سهام عادى برابر است، ولى از آنجا که چيزى به نام هزينه‌هاى توزيع و فروش وجود ندارد، براى اين محاسبه از قيمت کنونى سهام عادى در بازار استفاده مى‌گردد. اگر مفروضات زير را داشته باشيم:


P۰= قيمت کنونى سهام عادى در بازار


Kr= هزينه خاص سرمايه متعلق به سهام عادى شرکت


   D۰ ( ۱ + g )  
  + g
kr =
        P۰