محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه

دارندگان انواع اوراق بهاءدار شرکت (مثل اوراق قرضه سهام ممتاز، سهام عادى و سود انباشته) داراى نرخ بازده مورد توقع مخصوص به‌خود هستند و در نتيجه داراى هزينه خاص سرمايه (به‌خصوص به‌خود) مى‌باشند. هزينه سرمايه‌اى هريک از منابع خاص تأمين سرمايه (اوراق بهاءدار منتشره) را هزينه اقلام خاص سرمايه مى‌نامند.


محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه کار چندان ساده‌اى نيست و نتايج هم به‌صورت تقريبى به‌دست خواهد آمد. اصولاً مشکل يا مسئله از آنجا به‌وجود مى‌آيد که ارزش بازار شرکت دستخوش تغييرات دائمى است و عوامل خارجى (مثل چرخه‌هاى تجارى و تورم) آثار شديدى بر اين فرآيند دارند و شرکت بر اين عوامل هيچ نوع کنترلى ندارد. در نتيجه در اکثر موارد ارقام به‌صورت تقريبى محاسبه مى‌شود.