هدف از تهيه صورت‌جريان‌هاى نقدى نشان‌ دادن چگونگى تأثير فعاليت‌هاى مختلف شرکت (از نظر عملياتي، سرمايه‌گذارى و تأمين مالي) در حساب نقدى يا بانک است. اين‌صورت معمولاً همراه ترازنامه و صورت سود و زيان شرکت‌ها ارائه مى‌شود. از ديدگاه تحليلگران، صورت‌جريان‌هاى نقدى از نوع صورت‌هاى مالى بسيار مهم هستند. از ترکيب روش تجزيه و تحليل نسبت‌ها و صورت‌جريان‌هاى نقدي، مجموعه‌اى به‌دست مى‌آيد که تحليلگران مى‌توانند بدان‌وسيله وضع مالى شرکت را به‌طور دقيق بررسى و درک کنند.

استفاده از صورت‌جريان‌هاى نقدى در تجزيه و تحليل صورت‌هاى مالى

همان‌گونه که در تجزيه و تحليل عملکرد شرکت‌ها از روش مبتنى بر نسبت‌هاى مالى استفاده مى‌شود، از صورت‌جريان نقدى نيز (که به پيوست ترازنامه و صورت سود و زيان منتشر مى‌شود) استفاده خواهد شد. به‌وسيله صورت‌جريان نقدى تغييراتى که (برحسب ريال) در حساب‌هاى ترازنامه (در فاصله زمانى بين دو ترازنامه) رخ داده است و جريان‌هاى نقدى حاصل از فعاليت‌ها و عملکرد شرکت محاسبه مى‌شود و اين همه متفاوت با چيزى است که تغييرات نسبى يا تغييرات درصدى نام دارد و به‌وسيله نسبت‌هاى مالى محاسبه مى‌شود.